Hóa 9 Hidro cacbon

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
965
555
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
1)Hidrocacbon : C6H6, C4H10,C2H2, C3H8, C5H12,
Dẫn xuất : C2H6O, CH3NO2, C2H3O2Na, C6H5Br, C2H4Br2
Hợp chất vô cơ: CaCO3, NaNO3, NaHCO3, Ba(HCO3)2,
2) CH4O: CH3OH
C2H6: CH3-CH3
C2H4Br2 :
+ CH2Br-CH2Br
+ CH3-CHBr2
C2H6O:
+ CH3-CH2OH
+ CH3-O-CH3
C3H4:
4b89e08d68f8510ac50181dd2b1950d6.png

nguồn ảnh: internet
 
Top Bottom