help me

H

hocmai.hoahoc

Xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a g dd NaOH 25% thu được 9.43g glyxerol và b gam muối natri. Giá trị của a va b là ?
nNaOH(pư với axit tự do) = 100*7*10^-3/56 = 0,0125 mol
n glyxerol = 0,1025 mol => nNaOH (pư với lipit) = 3* n glyxerol = 0,3075 mol
=>nNaOH = 0,32 mol => a = 0,32*40*100/25 = 51,2 g.
Áp dụng ĐLBTKL: m chất béo + mNaOH = m muối + mglyxerol + mH2O
=>b = 100 + 0,32*40 – 9,43 – 18*0,0125 = 103.145 g.
 
Top Bottom