Hãy cho biết quá trình phản ứng nào sau đây làm giảm mạch polime?

T

traitimyeuthuong01012

D

ducdao_pvt

Hãy cho biết quá trình phản ứng nào sau đây làm giảm mạch polime?
A. POLICAPROAMIT + NaOH (t0)

B.poli(vinyl axetat) + NaOH(đặc, t0)

C. xenlulozo + HNO3 (đặc, xt H2SO4 đặc)

D. cao su thiên nhiên + lưu huỳnh


\Rightarrow A. POLICAPROAMIT + NaOH (t0)
 
Top Bottom