Toán Hằng đẳng thức

maloimi456

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng mười 2014
1,635
231
201
20
$\color{Blue}{\bigstar{\fbox{EARTH}\bigstar}}$
2. So sánh
[tex]2011 x 2013 + 2012 x 2014[/tex] và [tex]2012^2 +2013^2 -2[/tex]
Ta có: [tex]2011 x 2013 + 2012 x 2014[/tex]
[tex]= (2012-1)(2012+1) + (2013-1)(2013+1)[/tex]
[tex]= 2012^2-1 + 2013^2-1[/tex]
[tex]= 2012^2 + 2013^2 -2[/tex]
Vậy [tex]2011 x 2013 + 2012 x 2014 = 2012^2 +2013^2 -2[/tex]
 
Top Bottom