hằng đẳng thức

N

nguyenbahiep1

[laTEX]C = x^2+5y^2+2x-4xy-10y+14 \\ \\ (x-2y+1)^2 + (y-3)^2 +4 > 0 \forall x,y \in R[/laTEX]
 
Top Bottom