Giúp tớ nhé!

C

cobehamhochoi_3005

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Lên men một dung dịch có chứa 27g Glucozo, kết thúc quá trình thu được 5,376 lít CO2 (đktc). Hiệu suất quá trình lên men là….?


2. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men, khối lượng rượu thu được là bao nhiêu? Biết khối lượng rượu bị hao hụt 10% trong quá trình sản xuất?


3. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tình thể tích rượu 400 thu được, biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%?


4. Cho lên men 1 m^3 rỉ đường Glucozo, sau đó chưang cất được 60 lít col 960. Tính khối lượng Glucozo có trong thùng đường trên, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất phản ứng lên men là 80%?


5. Lên men a gam Glucozo với hiệu suất 90% lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. a có giá trị là…?


6. Từ 180g Glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancom etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hop85 X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất của quá trình lên men giấm là….?
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
1. Lên men một dung dịch có chứa 27% Glucozo, kết thúc quá trình thu được 5,376 lít CO2 (đktc). Hiệu suất quá trình lên men là….?
mglucozo =?

2. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men, khối lượng rượu thu được là bao nhiêu? Biết khối lượng rượu bị hao hụt 10% trong quá trình sản xuất?

m ruou = 2,5*0,8/180*2*46*0,9 = 0,92 kg.
3. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tình thể tích rượu 400 thu được, biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%?
lấy kết quả từ 2
V rượu = 0,92*100/(40*0,8) = 2,875 l.

4. Cho lên men 1 rỉ đường Glucozo, sau đó chưang cất được 60 lít col 960. Tính khối lượng Glucozo có trong thùng đường trên, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất phản ứng lên men là 80%?
m C2H5OH = 60*0.96/0,789 = 75 kg.
mGlucozo = 1/2*73/46**180*100/80= 178,5 kg.

5. Lên men 1 gam Glucozo với hiệu suất 90% lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. a có giá trị là…?
m giảm = mCaCO3- mCO2 => mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 g=> nCO2 = 0,15 mol
a là gì?

6. Từ 180g Glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancom etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hop85 X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất của quá trình lên men giấm là….?
C6H12O6 ==> 2C2H5OH
C2H5OH == > CH3COOH
a = 2*46*0,8= 73,6 g.=>nC2H5OH = 1,6 mol=>nCH3COOH lt = 0,1*1,6 = 0,16 mol
nCH3COOH tt = nOH- = 0,72*0,2 = 0,144 mol
=>Hiệu suất của quá trình lên men giấm là 0,144/0,16*100 = 90%.
 
M

misspeconvuive

Hướng dẫn
1. Lên men một dung dịch có chứa 27% Glucozo, kết thúc quá trình thu được 5,376 lít CO2 (đktc). Hiệu suất quá trình lên men là….?
mglucozo =?

2. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men, khối lượng rượu thu được là bao nhiêu? Biết khối lượng rượu bị hao hụt 10% trong quá trình sản xuất?

m ruou = 2,5*0,8/180*2*46*0,9 = 0,92 kg.
3. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tình thể tích rượu 400 thu được, biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%?
lấy kết quả từ 2
V rượu = 0,92*100/(40*0,8) = 2,875 l.

4. Cho lên men 1 rỉ đường Glucozo, sau đó chưang cất được 60 lít col 960. Tính khối lượng Glucozo có trong thùng đường trên, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất phản ứng lên men là 80%?
m C2H5OH = 60*0.96/0,789 = 75 kg.
mGlucozo = 1/2*73/46**180*100/80= 178,5 kg.

5. Lên men 1 gam Glucozo với hiệu suất 90% lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. a có giá trị là…?
m giảm = mCaCO3- mCO2 => mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 g=> nCO2 = 0,15 mol
a là gì?

6. Từ 180g Glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancom etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hop85 X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất của quá trình lên men giấm là….?
C6H12O6 ==> 2C2H5OH
C2H5OH == > CH3COOH
a = 2*46*0,8= 73,6 g.=>nC2H5OH = 1,6 mol=>nCH3COOH lt = 0,1*1,6 = 0,16 mol
nCH3COOH tt = nOH- = 0,72*0,2 = 0,144 mol
=>Hiệu suất của quá trình lên men giấm là 0,144/0,16*100 = 90%.


o? cau 1 ro? rang` nguoi` ta ghi la 27 g ma sao dai. ca co' the? gi laf 27% dk nhi?
C6H12O6------>2 CO2
0,12<--------------O,24
mC6H1206=0,12*180=21,6 G

H=(21,6:27)*100=80%
 
S

snowcandy_kd

1. Lên men một dung dịch có chứa 27g Glucozo, kết thúc quá trình thu được 5,376 lít CO2 (đktc). Hiệu suất quá trình lên men là….?


2. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men, khối lượng rượu thu được là bao nhiêu? Biết khối lượng rượu bị hao hụt 10% trong quá trình sản xuất?


3. Cho 2,5kg Glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tình thể tích rượu 400 thu được, biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%?


4. Cho lên men 1 m^3 rỉ đường Glucozo, sau đó chưang cất được 60 lít col 960. Tính khối lượng Glucozo có trong thùng đường trên, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất phản ứng lên men là 80%?


5. Lên men a gam Glucozo với hiệu suất 90% lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. a có giá trị là…?


6. Từ 180g Glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancom etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hop85 X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất của quá trình lên men giấm là….?
__________________


bài1: ta có:n2CO2=nC6H12O6\Rightarrow n C6H12O6=0,12\Rightarrow m glucôzơ=0,12*180= 21.6g vậy H=(21.6*100)/27=80%

bài2:0,92kg

bài3:hình như thể tích rượu 40 độ chứ ghi sai đề thì phải

bài 5:15g

4,6ghi không rõ
 
Top Bottom