giúp mình bài toán c02 tác dụng với kiềm

N

ngochung11a4

T

thienlong233

hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít co2 (dktc) vào 1 lít dung dịch naoh a mol/lít .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu dược 50,4 gam chất rắn .Giá trị của a là :
A.1,0 mol/lít B.1,5 mol/lít C.2,0 mol/lít D.2,5 mol/lít

nCO2=0,4mol

___CO2___________NaHCO3____________Na2CO3
n__0,4_____________0,4________________0,4 ( bảo toàn C )
m_________________33,6________________42,4

vậy hỗn hợp 2 muối đều có khối lượng ít hơn khối lượng chất rắn sau khi cô cạn nên sẽ xảy ra trường hợp Na2CO3 và NaOH dư

mNaOH dư=50,4-42,4=8g

-->nNaOH dư=0,2mol

nNa trong Na2CO3=0,4.2=0,8mol

-->tổng nNa=0,2+0,8=1 mol

-->a=1
 
Top Bottom