giúp mình bài này với

K

kidvn3000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 28: Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.
B. X phản ứng được với NH3 trong dung dịch AgNO3.
C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.
D. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.
Câu 29: Hỗn hợp X gồm H2 và một anken (là chất khí ở điều kiện thường) có số mol bằng nhau. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 11,6. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là
A. 25,0%. B. 62,5%. C. 37,5%. D. 75,0%.
 
P

phamthimai146

Câu 29: Hỗn hợp X gồm H2 và một anken (là chất khí ở điều kiện thường) có số mol bằng nhau. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 11,6. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là
A. 25,0%. B. 62,5%. C. 37,5%. D. 75,0%.


X gồm 1 mol CnH2n ( n < 5) vá 1 mol H2 ===> mX = 14n + 2
Gọi X là mol CnH2n phàn ứng, với x < 1 ==> mol Y = 2 - x
mX = mY = 14n + 2 = 4*11,6(2-x) = 92,8 - 46,6x ==> 44,6x = 90,8 - 14n
Với n = 2 ==> x = 1,35 ==> loại
Với x = 3 ==> x = 1,05 ==> loại
Với x = 4 ==> x = 0,75 ==> câu D
 
K

kidvn3000

câu 28 giải thế nào vậy bạn và còn câu này nữa. Khó quá.
Câu 39: Dung dịch X chứa 0,2 mol ; 0,08 mol ; z mol và t mol . Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch đến cạn thì thu được muối khan có khối lượng là
A. 20,60 gam. B. 30,52 gam. C. 25,56 gam. D. 19,48 gam.
Câu 40: Dung dịch X chứa a mol Na2CO3 và 2a mol KHCO3; dung dịch Y chứa b mol HCl. Nhỏ từ từ đến hết Y vào X, sau các phản ứng thu được V lít CO2 (đktc). Nếu nhỏ từ từ đến hết X vào Y, sau các phản ứng thu được 3V lít CO2 (đktc). Tỉ lệ a : b là
A. 3 : 4. B. 1 : 2. C. 1 : 4. D. 2 : 3.
 
P

phamthimai146

câu 28 giải thế nào vậy bạn và còn câu này nữa. Khó quá.
Câu 39: Dung dịch X chứa 0,2 mol ; 0,08 mol ; z mol và t mol . Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch đến cạn thì thu được muối khan có khối lượng là
A. 20,60 gam. B. 30,52 gam. C. 25,56 gam. D. 19,48 gam.
Câu 40: Dung dịch X chứa a mol Na2CO3 và 2a mol KHCO3; dung dịch Y chứa b mol HCl. Nhỏ từ từ đến hết Y vào X, sau các phản ứng thu được V lít CO2 (đktc). Nếu nhỏ từ từ đến hết X vào Y, sau các phản ứng thu được 3V lít CO2 (đktc). Tỉ lệ a : b là
A. 3 : 4. B. 1 : 2. C. 1 : 4. D. 2 : 3.


Câu 39: không giải được vì không có công thức ion

Câu 40:
TH 1: Cho dd Y vào dd X: xảy ra theo thứ tự:
CO32- " H+ ---> HCO3-
a------------a-----------a =====> H+ còn dư: b - a và mol HCO3- tổng công = 3a
HCO3- + H+ ---> CO2 + H2O
b-a-------b-a--------b-a

TH 2: cho dd X vào dd Y xảy ra đồng thời:
CO32- " 2 H+ ---> CO2 + H2O
ka-----------2ka---------2ka
HCO3- + H+ ---> CO2 + H2O
2ka-------2ka--------ka
mol H+ : 4ka = b ==> ka = b/4
mol CO2 = 3ka = 3b/4 ==> 3b/4 = 3(b-a) ==>12a = 9b hay a : b = 3 : 4 ==> câu A
 
K

kidvn3000

Câu 46: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 20. B. 10. C. 15. D. 25.
 
Top Bottom