giúp mình bài hóa này với

K

kidvn3000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 42: X là chất hữu cơ mạch hở (gồm C, H, O, N), chỉ chứa một nguyên tử nitơ và hai loại nhóm chức trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 26,46 gam X cần vừa đủ 43,68 gam O2, thu được CO2 (1,12 mol), H2O và N2. Cho lượng X như trên tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối và hỗn hợp Y (tỉ khối hơi so với H2 bằng 19,5) gồm hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Giá trị của m là
A. 34,24. B. 31,22. C. 28,86. D. 30,18.


Câu 34: Hỗn hợp E gồm ba chất hữu cơ đơn chức (chứa ba loại nhóm chức khác nhau), mạch hở, và có công thức phân tử là CH2O, CH2O2, C3H2O2. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 10,64 lít O2 (đktc), thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam E với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì lượng AgNO3 phản ứng tối đa là
A. 1,00 mol. B. 0,70 mol. C. 0,85 mol. D. 0,40 mol.
 
Last edited by a moderator:
P

phamthimai146

Câu 34: Hỗn hợp E gồm ba chất hữu cơ đơn chức (chứa ba loại nhóm chức khác nhau), mạch hở, và có công thức phân tử là CH2O, CH2O2, C3H2O2. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 10,64 lít O2 (đktc), thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam E với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì lượng AgNO3 phản ứng tối đa là
A. 1,00 mol. B. 0,70 mol. C. 0,85 mol. D. 0,40 mol.
mol O2 = 0,475
mol CO2 = 0,6
mol H2O = 0,3
CH2O + CH2O2 + C3H2O2 + O2 ---> CO2 + H2O
a------------b------------c-------0,475----0,6----0,3
Bảo toàn mol O: a + 2b + 2c + 2*0,475 = 2*0,6 + 0,3 ==> a + 2b + 2c = 0,55
Bào toàn mol C: a + b + 3c = 0,6
Bảo toàn mol H: 2a + 2b + 2c = 2*0,3 ===> a + b + c = 0,3
==> a = 0,05, b = 0,1 , c = 0,15
CH2O ==> H-CHO + 4 AgNO3 ---> 4 Ag
------------------0,05-------0,2
CH2O2 ==> H-COOH + 2 AgNO3 ---> 2 Ag
-------------------0,1---------0,2
C3H2O2 ==> H-COO-C[FONT=&quot]≡[/FONT]CH + 3 AgNO3 ---> 2 Ag + muối Ag
--------------------0,15-------------0,45
==> Tổng số mol tối đa AgNO3 = 0,85 ==> Câu C
 
Top Bottom