Giup em bt trong de thi dh 2007

N

nhoklokbok

đáp án là 3 bạn nhé:
phản ứng: C2nH3nCln+Cl2 -> C2nH(3n-1)Cl(n+1)+HCl

ta có : (35,5n +35,5)/(62,5n + 34,5) = 0,6396
vậy n=3
 
Top Bottom