Giúp e bài phương trình lượng giác này với

P

passer

[TEX]3cot^2x+2\sqrt{2}sin^2x=(2+3\sqrt{2})cosx)[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]3\frac{cos^2x}{1-cos^2x}-2cosx+2\sqrt{2}(1-cos^2x)-3\sqrt{2}cosx=0[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]cosx(\frac{3cosx}{1-cos^2x}-2)-\sqrt{2}(3cosx-2+2cos^2x)=0[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX](3cosx-2+2cos^2x)(\frac{cosx}{1-cos^2x}-\sqrt{2})=0[/TEX]

\Rightarrow [TEX]cosx=\frac{\sqrt{2}}{2}[/TEX] hoặc [TEX]cosx=\frac{1}{2}[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]x=\pm \frac{\pi}{3}+k2\pi[/TEX] hoặc [TEX]x=\pm \frac{\pi}{4}+k2\pi[/TEX]
 
Top Bottom