giải toán ion

L

lonely_h2508

E

endinovodich12

Bạn xem lai đề mình tính ra số âm !
*************************************************
 
P

phamthimai146

cho dung dịch X chứa 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ba 2+; x mol HCO3-; y mol Cl-
cô cạn dung dịch X rồi lấy chất rắn nung đến khối lượng không đổi thu được 43,6 g chất rắn . tìm giá trị của x và y


Bảo toàn điện tích: x + y = 0,1 + 2*0,2 = 0,5 (1)
Khi cô cạn: 2 HCO3- ---> CO32- + CO2 + H2O
------------------x------------0,5x
Kết tủa Ba2+ + CO32- ----> BaCO3 ---> BaO

TH 1: Nếu Ba2+ hết ==> mol BaCO3 = mol BaO = 0,2 ==> molCO32- dư = 0,5x-0,2
khối lượng rắn sau nung : 23*0,1 + 60*(0,5x-0,2) + 35,5*y + 197*0,2 = 43,6
==> 30x + 35,5y = 13,9 (2)
(1) và (2) ==> y < 0 ==> loại

TH 2 : Nếu CO32- hết ==> mol BaCO3 = mol BaO = 0,5x ==> mol Ba2+ dư = 0,2-0,5x
khối lượng rắn sau nung : 23*0,1 + 137*(0,2-0,5x) + 35,5*y + 153*0,5x = 43,6
==> 8x + 35,5y = 13,9 (2)
(1) và (2) ==> x = 0,14 và y = 0,36
 
L

lonely_h2508

cách giải

Bảo toàn điện tích: x + y = 0,1 + 2*0,2 = 0,5 (1)
Khi cô cạn: 2 HCO3- ---> CO32- + CO2 + H2O
------------------x------------0,5x
Kết tủa Ba2+ + CO32- ----> BaCO3 ---> BaO

TH 1: Nếu Ba2+ hết ==> mol BaCO3 = mol BaO = 0,2 ==> molCO32- dư = 0,5x-0,2
khối lượng rắn sau nung : 23*0,1 + 60*(0,5x-0,2) + 35,5*y + 197*0,2 = 43,6
==> 30x + 35,5y = 13,9 (2)
(1) và (2) ==> y < 0 ==> loại

TH 2 : Nếu CO32- hết ==> mol BaCO3 = mol BaO = 0,5x ==> mol Ba2+ dư = 0,2-0,5x
khối lượng rắn sau nung : 23*0,1 + 137*(0,2-0,5x) + 35,5*y + 153*0,5x = 43,6
==> 8x + 35,5y = 13,9 (2)
(1) và (2) ==> x = 0,14 và y = 0,36

bạn ơi cho mình hỏi tại sao trường hợp 1 thì chất rắn là BaCO3 còn th2 thì chất rắn lại tính theo BaO vậy?
 
Top Bottom