Sử 12 Giải thích

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời

Duc Lee

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười một 2021
50
328
46
22
Quảng Bình
Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
@Võ Thu Uyên giúp em với
- Cương lĩnh vạch rõ tính chất của cách mạng Việt Nam là phải trải qua hai giai đoạn:
+ Cách mạng tư sản dân quyền.
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
=> Qua đó thấy được ngay từ đầu thì Đảng ta đã thấu suốt con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.
- Cương lĩnh đề ra nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta đó là đánh đổ đế quốc Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng.
+ Mục tiêu bao gồm:
  • Làm cho đất nước VN độc lập
  • Dựng lên chính phủ công nông binh
  • Tổ chức nên quân đội công nông
  • Tịch thu sản nghiệp lớn của bọn đế quốc và ruộng đất của bọn đế quốc, bọn phản cách mạng đem chia cho dân cày nghèo, chuẩn bị cách mạng thổ địa. Như vậy, ta có thể thấy Cương lĩnh bao gồm nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến nhưng nổi bật là chống đế quốc và tay sai phản động, giành độc lập tự do cho toàn thể dân tộc.
- Cương lĩnh xác định lực lượng cách mạng: chủ yếu là công nông, đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông về phe giai cấp vô sản, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản VN chưa lộ rõ bộ mặt phản động thì phải lợi dụng và làm cho họ trung lập.
=> Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ tối đa lực lượng cách mạng, cô lập tối đa lực lượng kẻ thù. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở công - nông - liên minh.
- Cương lĩnh khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng VN.
+ Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng
+ Đảng có trách nhiệm phục vụ đại bộ phận giai cấp công nhân, làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng.
+ Phải thu phục đại đa số dân cày, dựa vững vào dân cày.
+ Đồng thời phải liên minh với các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết, tổ chức họ đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.
- Cương lĩnh đầu tiên của Đảng còn coi cách mạng nước ta là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, đứng về phía mặt trận cách mạng gồm cách dân tộc thuộc địa bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới.
=> Như vậy, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, nhuần nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn với tư tưởng cốt lõi là Độc lập - tự do cho dân tộc.
==> Nội dung con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là con đường cách mạng vô sản, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lực lượng nòng cốt là công - nông, đồng thời phải đoàn kết với tiểu tư sản, trí thức, trung, tiểu địa chủ, tư sản dân tộc và phú nông, dùng bạo lực cách mạng.
Chúc bạn học tốt :D
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần
Top Bottom