giải thích giúp mình rõ ràng bài este này vs

T

tung_hg

U

umbala1996

_ Khi xà phòng hóa este đơn chức thu được chỉ 1 sản phẩm \Rightarrow Este đơn chức mạch vòng.
_ m CO2 : m H2O = 66 : 36 \Rightarrow n CO2 : n H2O = 3:4
\Rightarrow n C : n H = 3:8 mà ancol y bậc 1
\Rightarrow ancol Y là C3H7OH
\Rightarrow anđêhit là C4H6O2
Để mình viết pt cho bạn dễ hiểu:
(1)CH2-CH2-CH2-C=O + NaOH ---> HO-CH2-CH2-CH2-C=O
__________O______...................................................ONa
(2)HO-CH2-CH2-CH2-C=O + NaOH ---> OH-CH2-CH2-CH3 + Na2CO3
_________________ONa
Ở chất đầu tiên thì bạn hiểu là O tạo 1 liên kết với CH2 đầu tiên và 1 liên kết với C trong nhóm C=O để khép vòng. Nếu không hiểu bạn chịu khó tìm trong sách xem cấu tạo của anđêhit mạch vòng được không? :)
 
S

sam_chuoi

Umbala

nếu bạn post bt này thì chắc bạn học đến este vòng rồi. Gọi CT của este là RCOO. Khi este pư với NaOH thì tạo sp duy nhất là muối HORCOONa. Muối này td với NaOH đk CaO,t¤ thì tạo ra ancol HORH. Đốt ra CO2 và H2O. Có mCO2:mH2O=66:36 suy ra nCO2:nH2O=3:4 suy ra nC:nH=3:8 suy ra ancol là C3H8O (do cho là b1 rồi). Vậy R là C3H7- suy ra este là C3H7COO.
 
U

umbala1996

nếu bạn post bt này thì chắc bạn học đến este vòng rồi. Gọi CT của este là RCOO. Khi este pư với NaOH thì tạo sp duy nhất là muối HORCOONa. Muối này td với NaOH đk CaO,t¤ thì tạo ra ancol HORH. Đốt ra CO2 và H2O. Có mCO2:mH2O=66:36 suy ra nCO2:nH2O=3:4 suy ra nC:nH=3:8 suy ra ancol là C3H8O (do cho là b1 rồi). Vậy R là C3H7- suy ra este là C3H7COO.

Este phải là C3H6COO chứ bạn. Mạch vòng mà. :)
_____________________________________________________________________
 
Top Bottom