Toán Giải phương trình

tpokemont

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười 2011
19
7
46
[tex]x^3+\frac{x^3}{(x-1)^3}+\frac{3x^2}{x-1}=28[/tex]
[tex]<=>x^6-3x^5+6x^4-34x^3+87x^2-84x+28=0[/tex]
[tex]<=>(x-2)^2.(x^4+x^3+6x^2-14x+7)=0[/tex]
Dễ thấy [tex]x^4+x^3+6x^2-14x+7>0[/tex]
[tex]<=>x=2[/tex]
 

Cindy Phuong

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2017
46
20
31
20
x3+x3(x−1)3+3x2x−1=28x3+x3(x−1)3+3x2x−1=28x^3+\frac{x^3}{(x-1)^3}+\frac{3x^2}{x-1}=28
<=>x6−3x5+6x4−34x3+8x2−84x+28=0<=>x6−3x5+6x4−34x3+87x2−84x+28=0x^6-3x^5+6x^4-34x^3+87x^2-84x+28=0
<=>(x−2)2.(x4+x3+6x2−14x+7)=0<=>(x−2)2.(x4+x3+6x2−14x+7)=0(x-2)^2.(x^4+x^3+6x^2-14x+7)=0
Dễ thấy x4+x3+6x2−14x+7>0x4+x3+6x2−14x+7>0x^4+x^3+6x^2-14x+7>0
<=>x=2
có cách nao hay hơn ko bạn
 

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
21
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
  • Like
Reactions: Ann Lee
Top Bottom