Giai PHƯƠNG TRÌNH

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Quất câu 2 trước nhé :v
pt đã cho [tex]\Leftrightarrow 2\sqrt{2(x^{3}+8)}=x^{2}+8[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 2\sqrt{2(x+2)(x^{2}-2x+4)}=x^{2}+8[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 2\sqrt{(2x+4)(x^{2}-2x+4)}=x^{2}+8[/tex] (*)
Đặt [tex]\sqrt{2x+4}=a; \sqrt{x^{2}-2x+4}=b(a,b\geq 0)[/tex] [tex]\Rightarrow a^{2}+b^{2}=x^{2}+8[/tex]
(*) [tex]\Leftrightarrow 2ab=a^{2}+b^{2}[/tex]
Dễ rồi nhỉ ^^

1. [tex]\sqrt{x^{2}+6 } = x - 2\sqrt{x^{2}-1}[/tex]
2. [tex]2\sqrt{2x^{3}+16} = x^{2} + 8[/tex]
Bổ sung thêm câu 1 :3 Bạn Mod hay Tmod nào đi ngang gộp bài giùm mình, cảm ơn
ĐKXĐ: [tex]x-2\sqrt{x^{2}-1}\geq 0; x\leq -1;x\geq 1[/tex]
Có [tex]\sqrt{x^{2}+6}> x[/tex] với mọi x
Vì [tex]x-2\sqrt{2x^{2}-1}< x[/tex] với mọi x thỏa mãn ĐKXĐ
=> pt đã cho vô nghiệm
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom