Toán giải phương trình

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
| [tex]x^{2} - 4x + 3[/tex] | + |[tex]x^{2} -4x[/tex] | = 3
Ta có: VT $=|x^2-4x+3|+|x^2-4x|=|x^2-4x+3|+|4x-x^2|\ge |x^2-4x+3+4x-x^2|=3=$ VP.
Dấu '=' xảy ra $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2-4x+3\ge 0 \\ 4x-x^2\ge 0 \end{matrix} \right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\le 1 \ or \ x\ge 3 \\ 0\le x\le 4 \end{matrix} \right.\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} 0\le x\le 1 \\ 3\le x\le 4 \end{matrix} \right.$
Vậy...
 
  • Like
Reactions: hongtham002
Top Bottom