giải phương trình chứa căn

H

hanhhanh06

giải chi tiết giùm mk nhá 1. 5[x\sqrt{x^2+6} + (x+1)\sqrt{x^2+2x+7} = 13(2x+1) 2. (x+1)\sqrt{x+2}

2.((x+1)\sqrt{x+2}-6) +((x+6)\sqrt{x+7}-24) =x^2 +7x-18
mỗi cái ngoặc nhân liên hợp rút ntc x-2=0 nhé!
 
Top Bottom