Toán 9 Giải hpt

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội
[imath]\begin{cases} x^3 + y^3 = 9\\x^2 + y^2 = 5 \end{cases}[/imath]

[imath]\iff \begin{cases} (x+y)^3 - 3xy(x+y) = 9\\(x+y)^2 - 2xy = 5 \end{cases}[/imath]

Khi đó đặt [imath]a = x+y,b=xy(a^2 - 4b \ge 0)[/imath]

Hệ trở thành:
[imath]\begin{cases} a^3 - 3ab = 9\\a^2 - 2b = 5 \end{cases}[/imath]

[imath]\iff \begin{cases} a(a^2 - 2b - b) = 9\\a^2 - 2b = 5 \end{cases}[/imath]

[imath]\iff \begin{cases} a(5 - b) = 9\\a^2 - 2b = 5 \end{cases}[/imath]
Đến đây bạn tự giải tiếp ..
 
Top Bottom