giải hộ mình những câu này với

K

kidvn3000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 46: Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 aM và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B. Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là
A. 31,2. B. 38,8. C. 22,6. D. 34,4.
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là
A. 43,2 gam. B. 16,2 gam. C. 27,0 gam. D. 32,4 gam.
Câu 49: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là
A. 33,3. B. 15,54. C. 13,32. D. 19,98.
 
P

phamthimai146

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là
A. 43,2 gam. B. 16,2 gam. C. 27,0 gam. D. 32,4 gam.

Gọi x là số mol H2O ==> mol rượu = mol H2O - mol CO2 = x - 0,45
Gọi a, b là mol C2H4O và C3H6O
CH4O + C2H4O + C3H6O + O2 --> CO2 + H2O
x - 0,45--------a----------b-------0,6------0,45----x
Bảo toàn mol O: x - 0,45 + a + b + 2*0,6 = 0,45*2 + x ===> a + b = 0,15
mol Ag = 2(a+b) = 0,6 ===> mAg = 32,4 gam ===> câu DCâu 49: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là
A. 33,3. B. 15,54. C. 13,32. D. 19,98.
Qui X gồm a mol Ng, b mol Ca và c mol O ==> 24a + 40b + 16c = 10,72
mol Mg = mol MgCl2 = a = 12,35/95 = 0,13 ===> 40b + 16c = 7,6
Mg + 2e --> Mg2+
0,13--0,26
Ca + 2e ---> Ca2+
b------2b
O + 2e ---> O2-
c------2c------c
2 H+ + 2e ---> H2
----------0,29---0,145
Bảo toàn mol e: ===> 0,26 + 2b = 2c + 0,29 ===> b - c = 0,015 ==> b = 0,14 và c = 0,125
Khối lượng CaCl2 = 111*0,14 = 15,54 gam ===> câu B
 
P

phamthimai146

Câu 46: Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 aM và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B. Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là
A. 31,2. B. 38,8. C. 22,6. D. 34,4.

mol Mg = 0,15 mol Fe = 0,1 cho tối đa 0,15 mol MgO + 0,05 mol Fe2O3 trong E
có khối lượng = 40*0,15 + 160*0,05 = 14 < 18 ==> E còn có 4 gam CuO = 0,05 mol ==> A có Cu(NO3)2 còn dư và X hết ==> mol Cu(NO3)2 phản ứng = a-0,05
Bảo toàn mol e : 2*0,15 + 2*0,1 = a + 2(a-0,05) ==> a = 0,2
B gồm Ag và Cu, Khối lượng B = 108a + 64(a-0,05) = 31,2 ===> câu A
 
Top Bottom