Giải hệ phương trình HSG lớp 11

B

buidangdanh

C

chaizo1234567

cau 2

từ (1)\Rightarrow$2\sqrt{4x+y}=1-x-2y$
thay vào (2) ta được:
$\sqrt{46-16y(x+y)-6y}=2x+6$ Đk $x$\geq$-3$
\Leftrightarrow$4x^2+16y^2+16xy+24x+6y-10=0$
\Leftrightarrow$4(x+2y)^2+6(4x+y)-10=0$
\Leftrightarrow$4(2\sqrt{4x+y}-1)^2+6(4x+y)-10=0$
Đến đây là ra rồi.............
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom