Giải dùm nhá!

C

connguoivietnam

C3H8 + 5O2------------->3CO2 + 4H2O
C3H6 + (9/2)O2------------->3CO2 + 3H2O
C3H4 + 4O2------------->3CO2 + 2H2O
n(CO2)=0,6(mol)
CO2------------>C + 2O
n(CO2)=n(C)=0,6(mol)
m(C)=7,2(g)
m(H)=m(hỗn hợp propan, propen, propin)-m(C)=1,2(g)
n(H)=(1,2/18)mol
H2O----------->2H + O
n(H2O)=n(H)/2=1/30(mol)
m(H2O)=0,6(g)
 
Top Bottom