giải bài tập hóa giùm mình nhé!cảm ơn các bạn!

K

khuong123170

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Cho glixerin tác dụng với một axit hữu cơ đơn chức no Y (có dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 98,8 gam hỗn hợp X. Để trung hòa X, phải dùng 0,5 lít dung dịch NaOH 0,1 M. Sau đó thêm lượng dư dung dịch NaOH đến khi phản ứng kết thúc, tách ra được 97,3 gam muối.Y là
A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C15H31COOH D. C17H35COOH

2)Đốt cháy hoàn toàn 0,324 gam hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C, H, O), rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 380 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M thì thấy kết tủa tan một phần đồng thời khôiư lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu dẫn sản phẩm cháy đi qua bình đựng 220 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì kết tủa thu được là cực đại. Biết rằng tỷ khối hơi của X so với He là 27, X không phản ứng với Na và NaOH nhưng tạo kết tủa với dung dịch nước Br2. Công thức cấu tạo của X xác định được là:
A.C6H5OCH3 B.CH3C6H4OH C.CH3C6H4CH2OH D.C6H5CH2OH
 
P

phamthimai146

2)Đốt cháy hoàn toàn 0,324 gam hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C, H, O), rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 380 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M thì thấy kết tủa tan một phần đồng thời khôiư lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu dẫn sản phẩm cháy đi qua bình đựng 220 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì kết tủa thu được là cực đại. Biết rằng tỷ khối hơi của X so với He là 27, X không phản ứng với Na và NaOH nhưng tạo kết tủa với dung dịch nước Br2. Công thức cấu tạo của X xác định được là:
A.C6H5OCH3 B.CH3C6H4OH C.CH3C6H4CH2OH D.C6H5CH2OH

Phân tử lượng X = 4*27 = 108 ==> mol X = 0,324/108 = a = 0,003
CnHmOz ---> n CO2 + 0,5y H2O
a------------------an--------0,5am
khối lượng bình tăng = mCO2 + mH2O ==> 44an + 9am = 1,14 ==> 44n + 9m = 380 (1)
CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + Ba(HCO3)2
na--------0,019------------x-----------y
Bảo toàn Ba: x + y = 0,019
Bảo toàn C: x + 2y = na ===> 0,003n > 0,019 ==> n > 6,3
Kết tủa cực đại khi mol CO2 =< mol Ba(OH)2 ==> 0,003n =< 0,022 ==> n =< 7,3
==> n = 7 và (1) ==> m = 8 ==> z = 1 ==> X là C7H8O

X không phản ứng với Na và NaOH nhưng tạo kết tủa với dung dịch nước Br2 ==> công thức cấu tạo của X: A.C6H5OCH3 ===> câu A
 
M

minhmlml

1)Cho glixerin tác dụng với một axit hữu cơ đơn chức no Y (có dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 98,8 gam hỗn hợp X. Để trung hòa X, phải dùng 0,5 lít dung dịch NaOH 0,1 M. Sau đó thêm lượng dư dung dịch NaOH đến khi phản ứng kết thúc, tách ra được 97,3 gam muối.Y là
A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C15H31COOH D. C17H35COOH
_______________________________________
giả xử có x mol glixerin
glixerin+ 3RCOOH--->este+3H2O
x------>3x-------------->x---->3x
hỗn hợp X gồm x mol este;0,05 mol RCOOH dư;3x mol H2O
====>mX=x.(3R+173)+0,05(R+45)+3x.18=98,8(1)
97,3 gam muối.Y===> muối Y là RCOONa có số mol là (0,05+3x) mol
===>mY=(0,05+3x)(R+67)=97,3(2)
lấy (1) trừ (2)==>x=0,1 mol===>nY=0,05+3.0,1=0,35 mol
==>MY=97,3/0,35=278
MRCOOH=278-23+1=256==>C15H31COOH
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom