Giá trị pH của dung dịch

N

nvmb1

nNaOH = 0,01, nCH3COOH= 0,1
PTPU NaOH + CH3COOH ===> CH3COONa + H2O
nCH3COO- =nCH3COONa tạo thành = 0,01 ===> nồng độ của CH3COO- = 0,01M ( do thể tích dung dịch =1 lít)
nCH3COOH còn dư = 0,09 ===> nồng độ của CH3COOH =0,09M
CH3COOH \Leftrightarrow CH3COO- + H+
Ban đầu nồng độ của CH3COOH = 0,09, nồng độ CH3COO- = 0,01
Gọi x là nồng độ CH3COOH bị phân ly
Lúc cân bằng ta có nồng độ CH3COOH = 0,09-x, nồng độ CH3COO- = 0,01+x, nồng độ H+ =x
===> dựa vào Ka giải ra x dễ dàng
 
Top Bottom