Gen, NST

A

anhsangvabongtoi

xét 4 cặp gen trên 4 cặp NST tương đồng. Bố dị hợp 3 cặp, đồng hợp 1 cặp còn mẹ thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thể xảy ra là bao nhiêu??

-bố dị hợp 3 cặp, đồnng hợp 1 cặp sẽ có 8 TH xảy ra (TH1: AaBbDdee, TH2: AaBbddEe, TH3: AabbDdEe, TH4: aaBbDdEe và 4 TH đồng hợp trội nữa)
-tương tự ở mẹ đồng hợp 3 cặp, di 1 cặp có 16 TH
--->số kiểu giao phối là: 16*8=128
 
C

consoinho_96

xét 4 cặp gen trên 4 cặp NST tương đồng. Bố dị hợp 3 cặp, đồng hợp 1 cặp còn mẹ thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thể xảy ra là bao nhiêu??
theo mình vậy nhé bạn xem được không
ta có với bố : [tex] 4*C_4^3=16[/tex]chọn dị 3 cặp gen và đồng hợp 1 cặp gen ( AaBbDdee, AaBbddEe, AabbDdEe, aaBbDdEe ; AaBbDdEE; AaBbDDEe, AaBBDdEe;AABbDdEe.... 8 cặp nữa:)
với mẹ ta cũng có [tex]4*C_4^3=16[/tex] đồng hợp 3 cặp còn dị hợp 1 cặp
vậy ta có 16*16=256
 
Top Bottom