Tin học Game Xếp hình (Tetris) viết bằng Pascal

Thảo luận trong 'Lập trình game- android,ios' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 15 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 4,507

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Code thì rối khỏi nói luôn rồi. Thôi thì ae nào thích cứ copy về chơi vậy. Đây là một game quen thuộc nên cách chơi cũng khỏi cần phải hướng dẫn luôn nha.
  Mã:
   Program Tetris;
   uses crt,dos;
   const SoHang = 32;
      SoCot = 22;
      Khoi = #219#219;
      Trong = '. ';
      Len = #72;
      Xuong = #80;
      Trai = #75;
      Phai = #77;
      Pause = 'p';
      TocDo = 200;
      ChieuDai = 3;
      MauTrong = White;
  
   var k: char;
     Time,i,Diem : integer;
     X,Y,MauXY,MauTiep: array[1..ChieuDai] of integer;
     MaTran: array[1..SoHang div 2,1..SoCot] of string[2];
     Mau: array[1..SoHang div 2,1..SoCot] of integer;
  
   procedure ConTro(duoi,tren: byte);
   var regs : registers;
   begin
   regs.ah :=1;
   regs.ch:=duoi;
   regs.cl:=tren;
   intr($10,regs);
   end;
  
   Procedure In_Khoi(x,y: integer; hinh: string;maus: integer);
   Begin
     TextColor(maus);
     Gotoxy(x,y);
     Write(hinh);
     MaTran[X div 2,Y] := hinh;
     Mau[X div 2,Y] := maus;
   End;
  
   Procedure Khoi_Tao;
   var k,i,j: integer;
   Begin
     for k := 1 to ChieuDai do
     begin
     X[k] := SoHang div 2;
     Y[k] := ChieuDai + 1 - k;
     MauXY[k] := 1 + Random(10);
     MauTiep[k] := 1 + Random(10);
     Gotoxy(70,5 + k);
     TextColor(MauTiep[k]);Write(Khoi);
     end;
     Time := 0;
     Diem := 0;
     ConTro(32,0);
     for i := 1 to SoHang div 2 do
       for j := 1 to SoCot do
       begin
          In_Khoi(i*2,j,Trong,MauTrong);
          Mau[i,j] := MauTrong;
       end;
     Gotoxy(63,6);Write('NEXT: ');
     Gotoxy(63,10);Write('SCORE: ',Diem);
   End;
  
   Procedure Tao_Khoi_Moi;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to ChieuDai do
     begin
     In_Khoi(X[i],Y[i],MaTran[X[i] div 2,Y[i]],Mau[X[i] div 2,Y[i]]);
     X[i] := SoHang div 2;
     Y[i] := ChieuDai + 1 - i;
     MauXY[i] := MauTiep[i];
     MauTiep[i] := 1 + Random(10);
     Gotoxy(70,5 + i);
     TextColor(MauTiep[i]);Write(Khoi);
     In_Khoi(X[i],Y[i],Khoi,MauXY[i]);
     end;
   End;
  
   Procedure Di_Chuyen(k: char);
   var i,j,tam: integer;
   Begin
     case k of
     Len:
     begin
     tam := MauXY[ChieuDai];
     for i := ChieuDai downto 2 do
     MauXY[i] := MauXY[i-1];
     MauXY[1] := tam;
     end;
     Xuong: begin i := Y[1];
         while (i < SoCot) and (MaTran[X[1] div 2,i + 1] = Trong) do
         inc(i);
         for j := 1 to ChieuDai do begin
         In_Khoi(X[j],Y[j],Trong,MauTrong);
         Y[j] := i-j;
         end;
         Time := TocDo-1;
         end;
     Trai: if (X[1] > 2) and (MaTran[X[1] div 2 - 1,Y[1]] = Trong)
     then for j := 1 to ChieuDai do begin In_Khoi(X[j],y[j],Trong,MauTrong);
     X[j] := X[j] - 2;In_Khoi(X[j],Y[j],Khoi,MauXY[j]); end;
     Phai: if (X[1] < SoHang) and (MaTran[X[1] div 2 + 1,Y[1]] = Trong)
     then for j := 1 to ChieuDai do begin In_Khoi(X[j],Y[j],Trong,MauTrong);
     X[j] := X[j] + 2; In_Khoi(X[j],Y[j],Khoi,MauXY[j]);end;
     end;
   End;
  
   Procedure Ve_Lai;
   var i,j,k: integer;
   Begin
     for i := 1 to SoHang div 2 do
       for j := SoCot downto 2 do
       begin
          if MaTran[i,j] = Khoi then
          begin
            In_Khoi(i*2,j,Khoi,Mau[i,j]);
          end
          else
          begin
            for k := j downto 2 do
            In_Khoi(i * 2,k,MaTran[i,k-1],Mau[i,k - 1]);
            break;
          end;
       end;
   End;
  
   Procedure Cung_Mau;
   var i,j,count,dau,cuoi,vX,vY: integer;
   Max: array[1..ChieuDai] of integer;
     cung: array[1..ChieuDai] of Boolean;
   Begin
  
     for i := 1 to ChieuDai do
     begin
     cung[i] := False;
     Max[i] := 0;
     vX := X[i];
     vY := Y[i];
     begin
        count := 0;
        if vX div 2 > 2 then
        dau := vX div 2 - 2
        else dau := 1;
        if vX div 2 < SoHang div 2 - 2 then
        cuoi := vX div 2 + 2
        else cuoi := SoHang div 2;
        for j := vX div 2 downto dau do
        if Mau[j,vY] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
        else begin dau := j + 1;break;end;
        for j := vX div 2 + 1 to cuoi do
        if Mau[j,vY] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
        else begin cuoi := j - 1;break;end;
        if count >= 3 then
        begin
        for j := dau to cuoi do
        if j <> vX div 2 then In_Khoi(j * 2,vY,Trong,MauTrong);
        cung[i] := True;
        diem := diem + count;
        end;
     end;
     if count > max[i] then
     Max[i] := Count;
  
     begin
        count := 0;
        dau := vY - 2;
        cuoi := vY + 2;
        for j := vY downto vY - 2 do
        if Mau[vX div 2,j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
        else begin dau := j + 1;break;end;
        for j := vY + 1 to vY + 2 do
        if Mau[vX div 2,j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
        else begin cuoi := j - 1;break;end;
        if count >= 3 then
        begin
        for j := dau to cuoi do if j<> vY then In_Khoi(vX,j,Trong,MauTrong);
        Cung[i] := True;
        diem := diem + count;
        end;
     end;
     if Count > Max[i] then Max[i] := Count;
  
     begin
        if (vX div 2 > 2) and (vY > 2) then
        dau := -2
        else if (vX div 2 < vY) then dau := -vX div 2
        else dau := -vY;
        if (vX div 2 < SoHang div 2 - 2) and (vY < SoCot - 2) then
        cuoi := 2
        else if (vX div 2 > vY) then cuoi := (SoHang - vX) div 2
        else cuoi := SoCot - vY;
        count := 0;
        for j := 0 downto dau do
        begin
          if Mau[vX div 2 + j,vY + j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
          else begin dau := j + 1;break;end;
        end;
        for j := 1 to cuoi do
        begin
          if Mau[vX div 2 + j,vY + j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
          else begin cuoi := j - 1;break;end;
        end;
        if count >= 3 then
        begin
        for j := dau to cuoi do
        if j <> 0 then In_Khoi(vX + j * 2,vY + j,Trong,MauTrong);
        Cung[i] := True;
        diem := diem + count;
        end;
     end;
     if Count > Max[i] then Max[i] := Count;
  
     begin
        if (vX div 2 > 2) and (vY < SoCot - 2) then
        dau := -2
        else if (vX div 2 < SoCot - vY) then dau := -vX div 2
        else dau := -SoCot + vY;
        if (vX div 2 < SoHang div 2 - 2) and (vY > 2) then
        cuoi := 2
        else if (vX div 2 > SoCot - vY) then cuoi := (SoHang - vX) div 2
        else cuoi := SoCot - vY;
        count := 0;
        for j := 0 downto dau do
        begin
          if Mau[vX div 2 + j,vY - j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
          else begin dau := j + 1;break;end;
        end;
        for j := 1 to cuoi do
        begin
          if Mau[vX div 2 + j,vY - j] = Mau[vX div 2,vY] then inc(count)
          else begin cuoi := j - 1;break;end;
        end;
        if count >= 3 then
        begin
        for j := dau to cuoi do
        if j <> 0 then In_Khoi(vX + j * 2,vY - j,Trong,MauTrong);
        Cung[i] := True;
        diem := diem + count;
        end;
     end;
     if Count > Max[i] then Max[i] := Count;
     end;
  
     for i := 1 to ChieuDai do
     if cung[i] then
     begin
     In_Khoi(X[i],Y[i],Trong,MauTrong);
     for j := 1 to Max[i] do
     Ve_Lai;
     end;
  
   End;
  
   Procedure Roi;
   var j: integer;
   Begin
     if Time = TocDo then
     begin
     if (MaTran[X[1] div 2,Y[1] + 1] = Trong) and (Y[1] < SoCot) then
     begin
     In_Khoi(X[3],Y[3],Trong,MauTrong);
     for j := 1 to ChieuDai do
     begin
        Y[j] := Y[j] + 1;
        In_Khoi(X[j],Y[j],Khoi,MauXY[j]);
     end;
     end else
     begin
     Cung_Mau;
     Tao_Khoi_Moi;
     end;
     Time := 0;
     end;
     if k <> Pause then
     Inc(Time)
     else for j := 1 to ChieuDai do In_Khoi(X[j],Y[j],Khoi,MauXY[j]);
   End;
  
   Function EndGame: Boolean;
   var i,j,count: integer;
   Begin
     EndGame := False;
     for i := 1 to SoHang div 2 do
     begin
     count := 0;
     for j := 2 to 5 do
     if (MaTran[i,j] = Khoi) then
     inc(count);
     if count = 4 then begin EndGame := True;
     TextColor(Red);
     Gotoxy(12,12);Write('GAME OVER');
     break;end;
     end;
   End;
  
   BEGIN
     clrscr;
     Khoi_Tao;
     repeat
     if Keypressed then
     begin
        k := readkey;
        Di_Chuyen(k);
     end;
     Roi;
     TextColor(MauTrong);
     Gotoxy(63,10);Write('SCORE: ',Diem);
     Until (k = #27) or EndGame;
     readln;
   END.
   
  Nguyễn Khoa, Haru Bảo Trâm, Hi All8 others thích bài này.
 2. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  chơi thế nào vậy a ơi
   
  123456xyz thích bài này.
 3. 123456xyz

  123456xyz Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Đắk Lắk
  Trường học/Cơ quan:
  THCS LÝ TỰ TỬ

  game chơi chơi kiểu gì thế a
   
  Phương Nam 187 thích bài này.
 4. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  mình cứ nghĩ các bạn biết rồi chớ.
  Cái này ghép 3 ô cùng màu ở hàng ngang, dọc, chéo là nó mất rồi có điểm
   
 5. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  em có thấy ô , màu j đâu a
  mã gì thế ạ
   
 6. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  em có thấy ô , màu j đâu a
  mã gì thế ạ
   
 7. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  upload_2018-5-16_16-28-32.png

  giống thế này nè
   
 8. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  tải phần mềm đó về ạ
   
 9. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Chỉ cần tải Turbo Pascal về là đủ rồi bạn
   
 10. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  tải về rồi sao nữa ạ
   
 11. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  nhập mã vào phần mềm đó ạ
   
 12. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  đúng vậy bạn
   
 13. Phương Nam 187

  Phương Nam 187 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thị Trán Vị Xuyên

  vâng em cám ơn nhóe :) :) :) :)
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 14. Fairy Piece

  Fairy Piece Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  162
  Điểm thành tích:
  46
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Tiền Giang

  anh ơi khi em nhấn mũi tên xuống thì nó bị lỗi exitcode 201 là sao ạ
   
 15. ka1412

  ka1412 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  874
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  CNN | Life

  Hay phết. Nhưng màu nhiều lúc nhìn ảo ảo kiểu gì ấy @trà nguyễn hữu nghĩa
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 16. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Phải dùng TP mới được nha bạn
   
  mỳ gói thích bài này.
 17. Fairy Piece

  Fairy Piece Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  162
  Điểm thành tích:
  46
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Tiền Giang

  free pascal ko dc sao anh
   
 18. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,929
  Điểm thành tích:
  719
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Vì mình viết bằng TP nên không biết FP có dùng được không, nhưng nó không hỗ trợ tốt phần hình ảnh
   
 19. ka1412

  ka1412 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  874
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  CNN | Life

  Free pascal chạy đc, chỉ có cái trông mấy cái màu hơi ảo tí :v
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 20. Ocmaxcute

  Ocmaxcute Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  801
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Nghệ An

  Làm sao để cop vào pas vậy ạ, ngồi gõ từng chữ chắc chết mất
   
 21. ka1412

  ka1412 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  874
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  CNN | Life

  Bạn cop vào notepad rồi lưu đổi đuôi sang .pas rồi mở lên là chơi được thôi @Ocmaxcute
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY