game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,916

 1. cuong276

  cuong276 Guest

  Ha ha ha. Anh ơi anh ởi anh ời, anh ơi anh ởi anh ời anh ơi. Anh Thành ơi sai rồi anh ơi. Code anh chạy cho ra kết quả là 5 mà theo đề ra kết quả lại là 2. Ai bảo anh cho tên em thành tên tệp nên trời phạt cho chương trình chạy sai rồi đó. Ha ha ha. Đùa đó. Anh coi lại code đi nha anh.
   
 2. quanghero100

  quanghero100 Guest

  Mã:
  uses crt;
  var a,b,c,d:array[1..300] of real;
    n,t,k:integer;
    tg:real;
  procedure input;
  var f:text;
    i,j:integer;
  begin
    assign(f,'BWPOINT.INP');
    reset(f);
    readln(f,n);
    j:=0;
    for i:=1 to n do
     begin
      read(f,a[i]);
      inc(j);
      c[j]:=a[i];
     end;
    readln(f);
    for i:=1 to n do
     begin
      read(f,b[i]);
      inc(j);
      c[j]:=b[i];
     end;
    close(f);
  end;
  procedure quicksort(h,l:integer);
  var t,x:real;
    k,i,j:integer;
  begin
    i:=h;
    j:=l;
    x:=d[random(h-l+1)+l];
    repeat
      while d[i]<x do inc(i);
      while d[j]>x do dec(j);
      if i<=j then
       begin
         t:=d[i];
         d[i]:=d[j];
         d[j]:=t;
         inc(i);
         dec(j);
       end;
    until i>j;
    if h<j then quicksort(h,j);
    if l>i then quicksort(i,l);
  end;
  function kt1(k:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
   kt1:=false;
   for i:=1 to n do
    if a[i]=d[k] then
      begin
       kt1:=true;
       break;
      end;
  end;
  function kt2(k:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
   kt2:=false;
   for i:=1 to n do
    if b[i]=d[k] then
      begin
       kt2:=true;
       break;
      end;
  end;
  procedure xuli;
  var u,i,j:integer;
    f:text;
    kt3,kt4:boolean;
  begin
   assign(f,'BWPOINT.OUT');
   rewrite(f);
   u:=0;
   {d:=a; quicksort(1,n); a:=d;
   d:=b; quicksort(1,n); b:=d; }
   d:=c; quicksort(1,2*n); c:=d;
   i:=0;
   repeat
     inc(i);
     kt3:=kt1(i);
     if kt3=true then
      begin
       repeat
         inc(i);
         kt4:=kt2(i);
       until (kt4=true) or (i>=2*n);
      end
     else
      begin
       repeat
         inc(i);
         kt3:=kt1(i);
       until (kt3=true) or (i>=2*n);
      end;
     if (kt3=true) and (kt4=true) then inc(u);
   until i>=2*n;
   write(f,u);
   close(f);
  end;
  begin
   input;
   xuli;
  end.
  
  Làm hơi dài xíu :D:D:D có thể bỏ bớt việc sắp xếp hai mảng a và b đi cũng được
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2012
 3. cuong276

  cuong276 Guest

  Bài của anh thì đúng là dài thật, sai chỗ nào thì em không biết nhưng em thấy chương trình cho ra kết quả là 1. Trong đề ra thì kết quả phải là 2 mà anh. Anh xem lại chương trình nha.
   
 4. quanghero100

  quanghero100 Guest

  em nói sao ấy chứ, anh test đúng mà anh còn thử một vài test khác thấy đúng anh mí dám post bài mừ :S:S:S thui cứ để anh copy post lại em chạy thử phát nửa xem :D:D
   
 5. quanghero100

  quanghero100 Guest

  Đã cập nhật lại rùi đó em test lại coi anh vừa test lại đúng như thường :S:S:S lần này mà sai nữa thì bó tay thôi :D:D
   
 6. cuong276

  cuong276 Guest

  Hi hi hi. Đúng là bó tay thật. Em cóp nguyên cái code của anh mà vẫn chạy sai anh à. Kết quả em chạy vẫn được 1. Chạy nhiều lần vẫn là 1.
   
 7. quanghero100

  quanghero100 Guest

  chú có kiểm tra lại file vào chưa đó
  3
  0 3 1
  -3 5 -1
  đừng bày file vào một đường mà cứ đối chiếu với file out theo ví dụ thì tội lỗi lắm đấy
  anh vừa copy cái code anh post tạo một file mới và chạy thử cũng cho ra kết quả là 2 như vậy mối nghi ngờ cái code anh post bị gì là không xảy ra thế nhưng em test lại sai thì vô lí hết sức haizzz nản thật
   
 8. cuong276

  cuong276 Guest

  Em tạo lại file mới mà vẫn thế, kết quả vẫn bằng 1. Anh thử viết ra 1 số test và kết quả để em thử chạy coi sao
   
 9. quanghero100

  quanghero100 Guest

  test 1:
  4
  2 3 5 4
  0 1 6 7
  kết quả: 2
  test 2:
  5
  1 3 5 7 9
  2 4 6 8 10
  kết quả: 5
  test 3:
  5
  1 3 5 6 7
  2 4 8 9 10
  kế quả: 3
   
 10. quanghero100

  quanghero100 Guest

  Thôi bỏ code cũ đi anh điều chỉnh lại rùi đây
  Mã:
  uses crt;
  var a,b,c,d:array[1..300] of real;
    n,t,k:integer;
    tg:real;
  procedure input;
  var f:text;
    i,j:integer;
  begin
    assign(f,'BWPOINT.INP');
    reset(f);
    readln(f,n);
    j:=0;
    for i:=1 to n do
     begin
      read(f,a[i]);
      inc(j);
      c[j]:=a[i];
     end;
    readln(f);
    for i:=1 to n do
     begin
      read(f,b[i]);
      inc(j);
      c[j]:=b[i];
     end;
    close(f);
  end;
  procedure quicksort(h,l:integer);
  var t,x:real;
    k,i,j:integer;
  begin
    i:=h;
    j:=l;
    x:=d[random(h-l+1)+l];
    repeat
      while d[i]<x do inc(i);
      while d[j]>x do dec(j);
      if i<=j then
       begin
         t:=d[i];
         d[i]:=d[j];
         d[j]:=t;
         inc(i);
         dec(j);
       end;
    until i>j;
    if h<j then quicksort(h,j);
    if l>i then quicksort(i,l);
  end;
  function kt1(k:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
   kt1:=false;
   for i:=1 to n do
    if a[i]=d[k] then
      begin
       kt1:=true;
       break;
      end;
  end;
  function kt2(k:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
   kt2:=false;
   for i:=1 to n do
    if b[i]=d[k] then
      begin
       kt2:=true;
       break;
      end;
  end;
  procedure xuli;
  var u,i,j,m:integer;
    f:text;
    kt3,kt4:boolean;
  begin
   assign(f,'BWPOINT.OUT');
   rewrite(f);
   u:=0;
   d:=a; quicksort(1,n); a:=d;
   d:=b; quicksort(1,n); b:=d;
   d:=c; quicksort(1,2*n); c:=d;
   i:=0;
   kt3:=false;
   kt4:=false;
   repeat
    m:=0;
    inc(i);
    if kt1(i)=true then
     begin
       repeat
         inc(i);
       until (kt2(i)=true) or (i>=2*n);
       if kt2(i)=true then inc(m);
     end
    else if kt2(i)=true then
     begin
       repeat
         inc(i);
       until (kt1(i)=true) or (i>=2*n);
       if kt1(i)=true then inc(m);
     end;
    if m>0 then inc(u);
   until i>=2*n;
   write(f,u);
   close(f);
  end;
  begin
   input;
   xuli;
  end.
   
 11. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest

  Mã:
  const inp='cuong.inp';
     outp='cuong.out';
  var i,k,j,n:integer;
    fi,fo:text;
    tg,dem:integer;
    a,b,c:array[1..200] of integer;
  procedure  nhap;
    begin
      assign(fi,inp);
      reset(fi);
        read(fi,n );
        for i:=1 to n do
        begin
         read(fi,a[i]);
         c[i]:=a[i];
        end;
        j:=i;
        for i:=1 to n do
         begin
          read(fi,b[i]);
          c[i+j]:=b[i]  ;
         end;
      close(fi);
         assign(fo,outp);
     rewrite(fo);
  
    end;
  
  function kiemtra(x:integer):boolean;
  var
    kt1,kt2,kt3,kt4:boolean;
  
   begin
     kt1:=false;
     kt2:=false;
     kt3:=false;
     kt4:=false;
     for i:=1 to n do
      begin
       if c[x]=b[i] then kt1:=true else kt3:=true;
       if c[x+1]=a[i] then kt2:=true else kt4:=true;
      end;
    if (kt1 and kt2) or (kt3 and kt4) then
    kiemtra:=true;
   end;
  procedure sapsep;
    begin
     for i:=1 to 2*n do
       for j:=1 to i do
        if c[i]> c[j] then
         begin
           tg:=c[i];
           c[i]:=c[j];
           c[j]:=tg;
         end;
    end;
  procedure xuli;
   begin
     sapsep;
     while k< 2*n-1 do
      if kiemtra(k) then 
        begin  
          inc(dem);
          inc(k,2);
         end else
           inc(k);
     write(fo,dem);
     close(fo);
   end;
  begin
    nhap;
    xuli;
  end.
  
  
  Đã chỉnh sửa
   
 12. cuong276

  cuong276 Guest

  Bài anh quang đúng rồi. Bài anh Thành sai rồi. Đề bài thì yêu cầu đọc và xuất từ tệp bwpoints mà, sao lại là tệp cuong vậy nè.
  P/s: t-mod mới của box Tin là ai vậy? Trưởng nhóm nữa à?
   
 13. quanghero100

  quanghero100 Guest

  bài anh Thành bị exit code 201 tức có lệnh truy cập ngoài khai báo array anh kiểm tra lại nha
   
 14. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest

  Tmod starlove là 1 người đã từng làm mod, trưởng nhóm dưới 1 nick khác. Anh ấy là h/s lớp 11 tin.

  Anh ấy chỉ hoạt động trong hè nên chú cứ yên tâm. nhé

  có lẽ thêm k= 1 thì hay hon
   
 15. Hi cả nhà box tin lập trình :
  mỗi ngày đóng góp một bài ( nếu như có điều kiện thời gian ) hì hì :

  Bài 1:
  bảng n*n các số $0,1$ mô tả 1 tấm phôi nguyên liệu của một qui trình chế tác , người ta phải cắ bỏ bớt phôi để chỉ giữ lại thành phẩm là một hình vuông $ k *k $,càng lớn càng tốt , số ô 0 trong thành phẩm không được quá m .
  Yêu cầu : với 1 tâm phôi cho trước người ta có thể thu được thành phẩm lớn nhất là bao nhiêu? viết ra k !!
  Dữ liệu vào :
  file BAI1.INP có dòng đầu là n,m
  dòng kế tiếp là bảng $ n*n$ $ (a<n<1000,o<m<10).$
  Kết quả : file BÁI.OUt chỉ 1 số duy nhất k .

  BAI1.INP
  Mã:
   4 1 
  1 1 1 1 
  1 1 1 1 
  1 1 0 1
  0 1 1 1 
  
  BAI1.OUT
  Mã:
   3 


  Starlove Chúc các bạn học tốt !
   
 16. cuong276

  cuong276 Guest

  Em có cái code này, thấy chạy thử text trên thì đúng, không biết có đúng thật không nên mọi người thử xem nha.
  Mã:
  var d,e,n,k,m,i,j:integer;
    f,g:text;
    a:array[1..100,1..100]of char;
    kt:array[1..100,1..100]of boolean;
  procedure input;
  begin
     assign(f,'bai1.inp');
     reset(f);
     readln(f,n,m);
     for i:=1 to n do
       begin
         for j:=1 to n do read(f,a[i,j]);
         readln(f);
       end;
     close(f);
  end;
  function ktmang(k:integer):integer;
  begin
     for i:=1 to k do
       for j:=1 to k do
         if a[i,j]='0' then inc(d);
     ktmang:=d;
  end;
  procedure xuli;
  begin
     d:=0;
     for k:=1 to n do
       if ktmang(k)=1 then break;
  end;
  procedure output;
  begin
     assign(g,'bai1.out');
     rewrite(g);
     write(g,k);
     close(g);
  end;
  BEGIN
     input;
     xuli;
     output;
  END.
   
 17. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Thuật toán bài này cũng khá đơn giản, đầu tiên kiểm tra mảng n*n, nếu thỏa mãn exit, còn không gọi đệ quy n-1. Ý tưởng của e là thế :D
   
 18. cuong276

  cuong276 Guest

  Nói thế thì nói làm gì. Ở đây là phải chém. Tung code lên đê
   
 19. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Đang đau đầu với cái bài chia N số của bác đây, làm theo cách đó khó, mình đi tìm thuật toán khác :|. Mà mấy bác làm bài xử lý số nguyên lơn chưa nhể

  Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

  Yêu cầu:

  Tính A + B, A - B, A * B


  Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

  Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

  Input

  Dòng 1: số nguyên A

  Dòng 2: số nguyên B
  Output

  Dòng 1: Kết quả A + B

  Dòng 2: Kết quả A - B

  Dòng 3: Kết quả A * B
  Example

  Input:
  10
  11

  Output:
  21
  -1
  110
   
 20. về tính số nguyên lớn em có thể áp dụng mảng hoặc xâu !
  cộng như lớp 4 ý :) hì hì cứ theo qui luật đó là ra !
  code thì hôm nào rảnh anh sẽ code giúp bọn em !
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY