game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,757

 1. dothuthuy4

  dothuthuy4 Guest

  làm hộ em cái đề này vs
  Bài 1:nhập mảng in ra mảng con gồm các pt chẵn, các pt lẻ, các pt là SNT.
  Bài 2:nhập mảng,nhập x ,kiểm tra xem x có trong mảng hay ko,in ra vị trí của x trong mảng.
  Bài 3:nhập xâu ,tìm số lần xất hiện của kí tự trong xâu.
   

 2. Mã:
  var 
   s:ansistring;
   i,j,n,dem:integer;
  begin
   write('Nhập xâu: ');readln(s);
   n:=length(s);
   dem:=0;
   for i:=1 to n do 
   begin
    for j:=1 to i-1 do if s[i]=s[j] then dem:=dem+1;
    if dem=0 then 
     begin
      for j:=i to n do if s[i]=s[j] then dem:=dem+1;
      writeln('Ký tự ',s[i],' xuất hiện ',dem,' lần ');
     end;
   end;
  end.
   
 3. Mã:
  uses crt;
  var a:array[1..1000] of longint;
    i,x,so,n:longint;
  begin
   clrscr;
   write('Nhap so phan tu cua day : ');readln(n);
   for i:=1 to n do
   begin
    write('A [ ',i,' ] = ');readln(a[i]);
   end;
   write('Nhap so x = ');readln(x);
   so:=0;
   for i:=1 to n do
   begin
    if a[i] = x then
    begin
     so:=so+1;
     writeln('So bang x o vi tri thu ',i,' trong day');
    end;
   end;
   writeln('Co tat ca ',so,' so bang x o trong day');
   readln
  end.
  
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2014
 4. phithang_tin

  phithang_tin Guest

  Các bạn rảnh làm giùm mình bài này
  Viết chương trình xuất ra:
  a)Số có không quá n chữ số và chia hết cho 3
  b) Số có n chữ số mà mỗi chữ số là số nguyên tố
  c)Số có không quá n chữ số, là các số chẵn và đối xứng
   
 5. wic2014

  wic2014 Guest

  Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là ai (1 ≤ ai ≤ 100). Em được phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp nhau trong dãy.
  Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY