game box tin - Chém code như chém gió

D

dothuthuy4

ReOpen ^_^
...........................................................
làm hộ em cái đề này vs
Bài 1:nhập mảng in ra mảng con gồm các pt chẵn, các pt lẻ, các pt là SNT.
Bài 2:nhập mảng,nhập x ,kiểm tra xem x có trong mảng hay ko,in ra vị trí của x trong mảng.
Bài 3:nhập xâu ,tìm số lần xất hiện của kí tự trong xâu.
 
S

stardustdragon

làm hộ em cái đề này vs

Bài 3:nhập xâu ,tìm số lần xất hiện của kí tự trong xâu.


Mã:
var 
 s:ansistring;
 i,j,n,dem:integer;
begin
 write('Nhập xâu: ');readln(s);
 n:=length(s);
 dem:=0;
 for i:=1 to n do 
 begin
  for j:=1 to i-1 do if s[i]=s[j] then dem:=dem+1;
  if dem=0 then 
   begin
    for j:=i to n do if s[i]=s[j] then dem:=dem+1;
    writeln('Ký tự ',s[i],' xuất hiện ',dem,' lần ');
   end;
 end;
end.
 
S

stardustdragon

làm hộ em cái đề này vs

Bài 2:nhập mảng,nhập x ,kiểm tra xem x có trong mảng hay ko,in ra vị trí của x trong mảng.
.

Mã:
uses crt;
var a:array[1..1000] of longint;
  i,x,so,n:longint;
begin
 clrscr;
 write('Nhap so phan tu cua day : ');readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
  write('A [ ',i,' ] = ');readln(a[i]);
 end;
 write('Nhap so x = ');readln(x);
 so:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
  if a[i] = x then
  begin
   so:=so+1;
   writeln('So bang x o vi tri thu ',i,' trong day');
  end;
 end;
 writeln('Co tat ca ',so,' so bang x o trong day');
 readln
end.
 
Last edited by a moderator:
P

phithang_tin

Các bạn rảnh làm giùm mình bài này
Viết chương trình xuất ra:
a)Số có không quá n chữ số và chia hết cho 3
b) Số có n chữ số mà mỗi chữ số là số nguyên tố
c)Số có không quá n chữ số, là các số chẵn và đối xứng
 
W

wic2014

Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là ai (1 ≤ ai ≤ 100). Em được phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp nhau trong dãy.
Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất.
 
Top Bottom