game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,714

 1. cuong276

  cuong276 Guest

  OK! GOOD! VERY GOOD! Tớ có lời khen đó hj` hj` hj`. À mà đến lượt cậu ra đề kìa
   
 2. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Bài 1 : Tổng các chữ số
  Cho số nguyên dương n. VIết các số nguyên liên tiếp từ 1 tới n trong hệ thập phân để tạo ra một dãy các chữ số. Hãy tính tổng các chữ số của dãy.

  Ví dụ : với n = 12, ta có dãy chữ số 123456789101112 với tổng là 51.

  Test n=
  12
  123
  2468
  13579
  12481632
  23456789
  9876543210
  123123123123
  123456789123456789
  98765432100123456789
   
 3. cuong276

  cuong276 Guest

  Mấy số nhỏ thì OK còn mấy số to như zầy thì làm sao mà tính được
   
 4. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Thế mới phải xử lý bạn ah`, vấn đề là ở chỗ đó... :)
   
 5. cuong276

  cuong276 Guest

  Thế còn tính tổng thì sao? cái này số chữ số phải quá cả longint rồi đấy chứ
   
 6. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Đó là vấn đề, bài không khó nhưng với số lớn, phải tìm cách lưu trữ nó dưới dạng nào đó. Mình đang nghiên cứu.
   
 7. cuong276

  cuong276 Guest

  Nghiên cứu??? Mình tưởng bạn làm được rồi. Thế thì cho mình nghiên cứu với nha.
   
 8. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Ờ, để mai, tối nay mình bận code mấy bài bên VnZ :D
   
 9. cuong276

  cuong276 Guest

  Mình làm chương trình như thế này nhưng nó không chạy. Mọi người xem thử sai chỗ nào nha.
  Mã:
  var c,so,k:string;
    dem:longint;
  function cong2so(a,b:string):string;
  var n,s,i,i1,i2,d,code:integer;
    s1,st:string;
  begin
     while length(a)<>length(b) do
        begin
          if length(a)>length(b) then b:='0'+b;
          if length(a)<length(b) then a:='0'+a;
        end;
     d:=0;
     s1:='';
     for i:=length(a) to 1 do
       begin
         val(a[i],i1,code);
         val(b[i],i2,code);
         n:=i1+i2+d;
         s:=n mod 10;
         d:=n div 10;
         str(s,st);
         s1:=st+s1;
       end;
     if d=1 then
      begin
         str(d,st);
         s1:=st+s1;
      end;
     cong2so:=s1;
  end;
  begin
     write('nhap so: ') ;readln(so);
     k:='1';
     dem:=1;
     c:='1';
     while k<>so do
        begin
          k:=cong2so(k,c);
          dem:=dem+length(k);
        end;
     write('Tong la: ',dem);
     readln;
  end.
   
 10. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest

  Mã:
  var n, s: int64;  i:byte;
  begin
  write(' nhap n');
   readln(n);
   S:=45*(n div 9);
   for i:=1 to n mod 9 do
      s:=s+i;
   writeln(' tong =',s);
   readln;
  end.
  
  
  Hix hix đề khó không tưởng

  test cuối
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2012
 11. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Sai rồi anh ah`, đề thi quốc gia không dễ thế đâu. Năm 2010 đấy :D
   
 12. cuong276

  cuong276 Guest

  Cái gì thế này? Tính tổng các chữ số à??? Mình lại làm nhầm tính tổng số các chữ số mất rồi. Chết thật chết thật. Nhầm lẫn tai hại. ^:)^
   
 13. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Đọc kỹ đề bài kẻo đi thi lại làm sai là phí công ôn thi đấy ;))
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2012
 14. zjken1402

  zjken1402 Guest

  đề của người hok pít lập trình là gì nèk
  viết thuật toán để tính tổng bình phương các số là bội của 2 và 5 trong dãy từ 1 tới 100
   
 15. luffy_1998

  luffy_1998 Guest

  cái pascal nhà e hỏng nên viết thế này cho nhanh
  program binh_phuong;
  uses crt;
  var S, i:integer;
  begin
  S:=0;
  for i:= 1 to 5 do if (i mod 2 = 0) or (i mod 5 = 0) then S:=S+i*i;
  writeln('Tong la: ',S);
  readln
  end.

  đề tiếp (cái này trong đề học kì của em)
  viết chương trình nhập một mảng gồm 20 số nguyên, in mảng
  sắp xếp lại mảng như sau: 10 số đầu tăng dần, 10 số sau giảm dần
  in mảng sau sắp xếp
   
 16. cuong276

  cuong276 Guest

  Cái gì thế này?? Yêu cầu tính tổng các số chia hết cho 2 hoặc 5 trong khoảng từ 1 đến 100 cơ mà. Sao chỉ chạy đến 5? Sửa lại thế này nha.
  Mã:
  var S, i:integer;
  begin
    S:=0;
    for i:= 1 to 100 do if (i mod 2 = 0) or (i mod 5 = 0) then S:=S+i;
  writeln('Tong la: ',S);
  readln;
  end.

  Còn cái bài của cậu ra thì tớ làm như thế này nha

  Mã:
  var a:array[1..100]of integer;
    i,j,tg:integer;
  begin
     for i:=1 to 20 do
       begin
         write('a[',i,']=');
         readln(a[i]);
       end;
     for i:=1 to 9 do
       for j:=i+1 to 10 do
         if a[i]>a[j] then
          begin
             tg:=a[i];
             a[i]:=a[j];
             a[j]:=tg;
          end;
     for i:=11 to 19 do
       for j:=j+1 to 20 do
         if a[i]<a[j] then
          begin
             tg:=a[i];
             a[i]:=a[j];
             a[j]:=tg;
          end;
     writeln('mang sau khi sap xep la');
     for i:=1 to 20 do write(a[i]:3);
     readln;
  end.
   
 17. thuydaucucai

  thuydaucucai Guest

  Hai người viết toàn cái gì đấy!chả hiểu cái quái gì cả.Viết rõ hơn đc ko?
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2012
 18. cuong276

  cuong276 Guest

  Không hiểu chỗ nào? Đây toàn là code của 2 bài tập mà ziken1402 và luffy_1998 ra chứ còn gì nữa.
   
 19. cuong276

  cuong276 Guest

  Đề ra tiếp nè: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N. In ra màn hình các ước là số nguyên tố của số đó. Nếu không có ước nguyên tố nào thì in ra chữ KHONG CO
   
 20. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Giới hạn bao nhiêu thế, nếu nhỏ dùng sàng nguyên tố cho gọn :))
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY