game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,915

 1. cuong276

  cuong276 Guest

  N ở dạng integer là được. Khỏi tốn bộ nhớ của máy. :D
   
 2. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Dùng sàng nguyên tố. Sau đó duyệt i:=1->n + áp dụng vào cái sàng được :D. Bây giờ máy lag ko code nổi, mở FP ko đc :(
   
 3. cuong276

  cuong276 Guest

  :)):)):)) Có cần làm dùm không
  Mã:
  var n,i,d:integer;
  function ktnt(a:integer):boolean;
  var i:integer;
    kt:boolean;
  begin
     kt:=true;
     if a<2 then kt:=false
     else
       for i:=2 to (a div 2) do
         if a mod i=0 then
          begin
             kt:=false;
             break;
          end;
     ktnt:=kt;
  end;
  begin
     write('n=');readln(n);
     d:=0;
     for i:=2 to n div 2 do
       if (n mod i=0) and (ktnt(i)=true) then
        begin
           write(i,' ');
           inc(d);
        end;
     if d=0 then write('KHONG CO');
     readln;
  end.
  OK! ra đề tiếp đi. Đừng ra khó quá để ai cũng được chơi.
   
 4. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Không cần đâu :))

  Bài 30/2000 - Phần tử yên ngựa
  (Dành cho học sinh THCS)
  Cho bảng A kích thước MxN. Phần tử Aij được gọi là phần tử yên ngựa nếu nó là phần tử nhỏ nhất trong hàng của nó đồng thời là phần tử lớn nhất trong cột của nó. Ví dụ trong bảng số sau đây:
  15 3 9
  55 4 6
  76 1 2
  thì phần tử A22 chính là phần tử yên ngựa.
  Bạn hãy lập chương trình nhập từ bàn phím một bảng số kích thước MxN và kiểm tra xem nó có phần tử yên ngựa hay không?
   
 5. cuong276

  cuong276 Guest

  Cái bài này mình làm rồi. Sẵn có code đây luôn
  Mã:
  var i,d,m,n,j:integer;
    a:array[1..100,1..100]of integer;
    max:array[1..100]of integer;
    min:array[1..100]of integer;
  begin
     write('nhap m='); readln(m);
     write('nhap n='); readln(n);
     for i:=1 to m do
       begin
         for j:=1 to n do
           begin
              write('a[',i,',',j,']=');
              read(a[i,j]);
           end;
         readln;
       end;
     for i:=1 to m do
       begin
         max[i]:=-maxint;
         for j:=1 to n do
           if a[i,j]>max[i] then max[i]:=a[i,j];
       end;
     for j:=1 to n do
       begin
         min[j]:=maxint;
         for i:=1 to m do
           if a[i,j]<min[j] then min[j]:=a[i,j];
       end;
     d:=0;
     for i:=1 to m do
       for j:=1 to n do
         if min[j]=max[i] then d:=d+1;
     if d=0 then writeln('ko co phan tu yen ngua')
     else writeln('cac phan tu yen ngua la:');
     for i:=1 to m do
       begin
         d:=0;
         for j:=1 to n do
           begin
              if min[j]=max[i] then d:=d+1;
              if d<>0 then
               begin
                  write('a[',i,',',j,']');
                  d:=0;
               end;
           end;
       end;
     readln;
  end.
  OK rồi chứ. Đề ra tiếp nè. Viết chương trình nhập vào 2 đa thức cùng biến. Cộng 2 đa thức đó lại rồi in kết quả ra màn hình.
   
 6. quanghero100

  quanghero100 Guest

  Mã:
  uses crt;
  var a:array[1..100,1..100] of integer;
    i,j,n,d:integer;
  function maxcot(k,j:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
    maxcot:=true;
    for i:=1 to n do
     if k<a[i,j] then maxcot:=false;
  end;
  function minhang(k,i:integer):boolean;
  var j:integer;
  begin
    minhang:=true;
    for j:=1 to n do
     if k>a[i,j] then minhang:=false;
  end;
  begin
   clrscr;
   readln(n);
   for i:=1 to n do
     begin
      for j:=1 to n do
       read(a[i,j]);
      readln;
     end;
   d:=0;
   for i:=1 to n do
     for j:=1 to n do
      if (minhang(a[i,j],i)=true) and (maxcot(a[i,j],j)=true) then
       begin
         writeln('a[',i,',',j,']');
         inc(d);
       end;
   if d=0 then writeln('khong co phan tu yen ngua');
   readln;
  end.
   
 7. cuong276

  cuong276 Guest

  Nếu không ai làm bài này thì tớ "xử" luôn vậy
  Mã:
  var i,m,n:integer;
     a,b,s:array[1..100]of integer;
  begin
     write('bac da thuc 1:');readln(m);
     write('bac da thuc 2:');readln(n);
     for i:=m downto 0 do
        begin
           write('a[',i,']*x^',i,',a[',i,']=');
           readln(a[i]);
        end;
     for i:=n downto 0 do
        begin
           write('b[',i,']*x^',i,',b[',i,']=');
           readln(b[i]);
        end;
     if m<n then
       begin
          for i:=m+1 to n do a[i]:=0;
          m:=n;
       end;
     if m>n then
       begin
          for i:=n+1 to m do b[i]:=0;
          n:=m;
       end;
     writeln('Tong la:');
     for i:=m downto 0 do
        begin
           s[i]:=a[i]+b[i];
           if i<>0 then write(s[i],'*x^',i,' + ');
           if i=0 then write(s[i]);
        end;
     readln;
  end.
  OK! Xong rồi. Bây giờ ai có bài hay thì post lên cho ae chém nào
   
 8. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Có đây
  viết chương trình in ra màn hình như sau:

  1
  232
  34543
  4567654
  567898765
  67890109876
  7890123210987
  890123454321098
  90123456765432109
  0123456789876543210​

  P/s: Title cuong276 đặt nổi trội ghê :))
  @C: Không được viết chữ màu đỏ đâu nha.
  Thân
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2012
 9. cuong276

  cuong276 Guest

  Ha ha ha. Bài này quá dễ. Chỉ cần in cái tam giác đó là được chứ gì. Xem ta chém đây. Yaaaaaaa!
  Mã:
  begin
     writeln('1':10);
     writeln('232':11);
     writeln('34543':12);
     writeln('4567654':13);
     writeln('567898765':14);
     writeln('67890109876':15);
     writeln('7890123210987':16);
     writeln('890123454321098':17);
     writeln('90123456765432109':18);
     writeln('0123456789876543210':19);
     readln;
  end.
  
  Xong.Đơn giản, gọn gàng và đúng 100%
   
 10. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Bài 2 : Cân đĩa
  Cho một cân đĩa và n quả cân đánh số từ 1 tới n. Quả cân thứ i có khối lượng là i (i = 1..n). Với một vật khối lượng m, người ta đặt vật đó vào đĩa cân bên trái sau đó đặt thêm một số quả cân lên hai đĩa cân sao cho cân thăng bằng, từ đó xác định khối lượng của vật. Ta gọi một cách làm như vậy là một cách cân vật có khối lượng m.

  Hai cách cân được gọi là khác nhau nếu tập các quả cân ở đĩa trái trong hai cách cân là khác nhau hoặc tập các quả cân ở đĩa phải trong 2 cách cân là khác nhau.

  Ví dụ với n = 4, m = 2 ta có 7 cách cân:

  2 - 2
  2 1 - 3
  2 2 - 4
  2 2 - 1 3
  2 3 - 1 4
  2 4 - 1 2 3
  2 1 3 - 2 4

  (Số đầu tiên bên trái của mỗi hàng là vật nặng m)
  Test
  n = 4,m = 2
  n = 6,m = 11
  n = 10,m = 22
  n = 11,m = 33
  n = 13,m = 44
  n = 16,m = 55
  n = 25,m = 66
  n = 36,m = 77
  n = 99,m = 88
  n = 100,m = 100

  Chém tiếp đi cuong :))
   
 11. cuong276

  cuong276 Guest

  Chơi xấu nha. Dám chơi đề thi quốc gia ra à. Đã thế thì tớ sẽ chém tan tác bài bài luôn. hahaha :))
  Mã:
  uses crt; 
  var a,b,cant,canf : array [0..101] of integer; 
    c : array [1..100] of boolean; 
    dem : integer;
    n,m,s : integer; 
    fi : text; 
  
  procedure tri (j : integer); 
  var t,l : integer; 
  begin 
   for t:= b[j-1]+1 to n do 
    If c[t] then 
     begin 
      b[j] := t; 
      canf[j] := canf[j-1]+t; 
      c[t] := false; 
      If cant[s] = canf[j] then inc (dem); 
      If cant[s] >= canf[j] then tri (j+1); 
      c[t] := true; 
     end; 
  end; 
  
  procedure timso(so : integer); 
  var t,i,l : integer; sum : longint; 
  begin 
   For i:= a[so-1]+1 to n do 
    If c[i] then 
     begin 
      a[so] := i; 
      canT[so] := cant[so-1] + i; 
      c[i] := false; 
      sum := 0; 
      for t:= 1 to n do 
       If c[t] then sum := sum + t; 
        If sum >= canT[so] then 
         begin 
          s := so; 
          tri (1); 
          timso (so+1); 
         end; 
      c[i] := true; 
     end; 
  End; 
  
  begin 
   clrscr; 
   write ('N = '); readln (n); 
   write ('M = '); readln (m); 
   fillchar (c,sizeof (c),true); 
   fillchar (a,sizeof (a),0); 
   fillchar (b,sizeof (b),0); 
   fillchar (cant,sizeof (cant),0); 
   fillchar (canf,sizeof (canf),0); 
   cant[1] := m; 
   s := 1; 
   dem := 0; 
   tri (1); 
   cant[0] := m; 
   timso (1); 
   writeln (dem); 
   readln; 
  end. 
  
  Pro chưa? Chương trình chạy đúng đó, nhưng đợi lâu rõ chán.
   
 12. cuong276

  cuong276 Guest

  Tui chém code mệt rồi, đao mòn rồi, cần có thời gian mài lại đã. Bây giờ đến mọi người chém đi. Đề chém nè
  Nối điểm đen trắng
  Trên trục số thực cho n điểm đen và n điểm trắng hoàn toàn phân biệt. Các điểm đen có toạ độ nguyên a1, a2, ..., an còn các điểm trắng có toạ độ nguyên b1, b2, ..., bn. Người ta muốn chọn ra k điểm đen và k điểm trắng để nối mỗi một điểm đen với một điểm trắng sao cho k đoạn thẳng tạo được đôi một không có điểm chung.
  Yêu cầu: Cho toạ độ của n điểm đen a1, a2, ..., an và toạ độ của n điểm trắng b1, b2, ..., bn, hãy tìm giá trị k lớn nhất thoả mãn yêu cầu nêu trên.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản BWPOINTS.INP:
  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n (n ≤ 105);
  • Dòng thứ hai chứa các số a1, a2, ..., an (|ai| ≤ 109, i = 1, 2, ..., n);
  • Dòng thứ ba chứa các số b1, b2, ..., bn (|bi| ≤ 109, i = 1, 2, ..., n).
  Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
  Kết quả: Ghi ra file văn bản BWPOINTS.OUT một số nguyên duy nhất là số k lớn nhất tìm được.
  Ví dụ:
  BWPOINTS.INP
  BWPOINTS.OUT
  3
  0 3 1
  -3 5 -1
  2
  Ràng buộc: 50% số tests ứng với 50% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 100.
   
 13. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Ầy, chơi quay lui ko ăn được tét lớn là phải :))
  Phải dùng QHĐ
  F[i,j] là số cách chọn nhiều nhất với j=m vật, i là số quả cân.
  Cơ sở QHĐ
  F[i,0]:=1;
  F[0,j]:=0;
  F[i,j]:=F[i-1,j]+F[i-1,j+i]+F[i-1,abs(i-j)];
   
 14. cuong276

  cuong276 Guest

  Quay lui tớ chưa học, QHĐ cũng chưa học. Bài đó tớ chép code trên mạng. Pro chưa. Họ làm chứ tớ có hiểu cái gì đâu. Cứ chép nhào đấy chứ. hì hì. Còn bài tớ ra thì sao? Chém thử xem.
   
 15. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Ủa, tọa độ thì tưởng phải có 2 số để xác định trục tung hoành nữa chứ nhể :-?
   
 16. cuong276

  cuong276 Guest

  Ai biết? Đề họ viết thế chứ. Hiểu sao làm nấy. Chém đi nha, chém khi nào mòn đao mới thôi. Cố lên
   
 17. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  ax, thế cuong làm được chưa, đọc khó hiểu thế ............... :|
   
 18. cuong276

  cuong276 Guest

  Tớ ra đề cho cậu mọi người chém mà. Đao của tớ cùn rồi, mài cái đã. Bài này khá khó đó. Bài trích trong đề thi cấp quốc gia năm 2010-2011 đó.
   
 19. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest

  Mã:
  const inp='cuong.inp';
     outp='cuong.out';
  var i,k,j,n:integer;
    fi,fo:text;
    tg,dem:integer;
    a,b,c:array[1..200] of integer;
  procedure  nhap;
    begin
      assign(fi,inp);
      reset(fi);
        read(fi,n );
        for i:=1 to n do
        begin
         read(fi,a[i]);
         c[i]:=a[i];
        end;
        j:=i;
        for i:=1 to n do
         begin
          read(fi,b[i]);
          c[i+j]:=b[i]  ;
         end;
      close(fi);
         assign(fo,outp);
     rewrite(fo);
  
    end;
  
  function kiemtra(x:integer):boolean;
  var
    kt1,kt2,kt3,kt4:boolean;
  
   begin
     kt1:=false;
     kt2:=false;
     kt3:=false;
     kt4:=false;
     for i:=1 to n do
      begin
       if c[x]=b[i] then kt1:=true else kt3:=true;
       if c[x+1]=a[i] then kt2:=true else kt4:=true;
      end;
    if (kt1 and kt2) or (kt3 and kt4) then
    kiemtra:=true;
   end;
  procedure sapsep;
    begin
     for i:=1 to 2*n do
       for j:=1 to i do
        if c[i]> c[j] then
         begin
           tg:=c[i];
           c[i]:=c[j];
           c[j]:=tg;
         end;
    end;
  procedure xuli;
   begin
     sapsep;
     while k< 2*n-1 do
      if kiemtra(k) then 
        begin  
          inc(dem);
          inc(k,2);
         end else
           inc(k);
     write(fo,dem);
     close(fo);
   end;
  begin
    nhap;
    xuli;
  end.
  
  
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2012
 20. cuong276

  cuong276 Guest

  Anh ơi! Em chưa chạy thử nhưng nhìn qua thì thấy đề ra yêu cầu đọc và ra ở ở tệp BWPOINTS.INP và BWPOINTS.OUT mà.Sao lại chuyển thành cuong.inp và cuong.out vậy hả trời?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY