game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,748

 1. cuong276

  cuong276 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  ReOpen ^_^
  ...........................................................


   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2013
 2. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  Em viết luôn chương trình khỏi phải ghi thuật toán ạ! :D

  PHP:
  begin
  writeln
  ('Anh Cuong gom he');
  readln;
  end.
  ~~> Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số ấy có là bội của 3 hay không?
   
 3. cuong276

  cuong276 Guest

  Mã:
  var so:integer;
  begin
      write(' nhap so:'); readln(so);
      if so mod 3=0 then write(so,' la boi cua 3')
      else write(so,' khong phai la boi cua 3');
      readln;
  end.
  viết chương trình kiểm tra 1 số là chẵn hay lẻ
   
 4. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  PHP:
  ninteger;
  Begin
  Write
  ('Nhap vao so n, n=');
  Readln(n);
  If 
  n mod 2 0 then writeln('So'' la so chan')
  Else 
  writeln('So'' la so le');
  Readln;
  End.
  @Cuong: Tiết kiệm mấy cái thank quá! :|
   
 5. cuong276

  cuong276 Guest

  thanks rồi đó! được chưa:)|? à mà đề ra đâu rồi?:confused::confused:
   
 6. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest

  Quên không ra đề :))

  ~~> Sử dụng vòng lặp đưa ra các ngày chẵn trong tuần

  Ps: Một chập đề thi hsg đang chờ mọi người =))
   
 7. cuong276

  cuong276 Guest

  Mã:
  var thu,ngay:integer;
  begin
      write('nhap ngay thu 2:'); readln(ngay);
      writeln('cac ngay chan trong tuan la:');
      thu:=2;
      while thu<=8 do
          begin
             if (ngay mod 2=0) and (thu=8) then
               begin
                  write(' chu nhat');
                  break;
               end;
             if ngay mod 2=0 then write(' thu', thu:2);
             ngay:=ngay+1;
             thu:=thu+1;
          end;
      readln;
  end.
  viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N. Tính tổng S = 1+2+...+N.
   
 8. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  Bài làm dài dòng khó hiểu quá! 8-}

  PHP:
  var i:integer;
  begin
   
  for i:=2 to 8 do
     
  begin
         
  while i mod 2 do 
               
  writeln('Thu'' là ngay chan trong tuan');
     
  end;
  readln;
  end.
  PHP:
  var inS:integer;
  begin
  writeln
  ('Nhap vao so nguyen n, n=');
  readln(n);
  S:=0;
  for 
  i:=1 to n do S:=S+1;
  writeln('Tong S=',S);
  readln;
  end.
  ~~> Cho một dãy bất kì, chèn phần tử k vào đầu dãy
   
 9. cuong276

  cuong276 Guest

  dãy này là chữ cái hay sô hay là cả chữ cái và số? k này là chữ cái hay số?
   
 10. cuong276

  cuong276 Guest

  À mà thôi! Không cần quan tâm đến chữ cái hay là số. Làm luôn
  Mã:
  var st:string;
     k:string;
  begin
     write('nhap day:'); readln(st);
     write('nhap phan tu k:'); readln(k);
     write('day sau khi chen la:',k+s);
     readln;
  end.
  viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N tính tổng:
  S= 1+ [TEX]\frac{1}{a}[/TEX] + [TEX]\frac{1}{a+1}[/TEX] +...+ [TEX]\frac{1}{a+N}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2012
 11. concanhcam

  concanhcam Guest

  Mã:
  
  uses crt;
    var i, a,n :integer;
        s:real;
    begin
     readln(a,n);
     S:=1;
     for i:=0 to n do 
         s:=S+1/(a+i);
    write(s);
    readln;
  end.
  

  Có Mx9 đồng tiền xu được xếp thành một bảng M dòng, 9 cột. Mỗi đồng tiền trong bảng có 1 trong hai trạng thái sấp (S) hoặc ngửa (N). Một phép lật trong bảng là lật tất cả các đồng xu trong một dòng hoặc trong một cột.
  Yêu cầu: Hãy thực hiện phép lật sao cho số đồng xu sấp trong bảng còn lại là ít nhất.
  Input: Cho tệp văn bản COINS.INP gồm:
  - Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương M (1≤M≤1000).
  - M dòng tiếp theo mô tả trạng thái ban đầu của các đồng tiền trong bảng, mỗi dòng chứa đúng 9 kí tự “S” hoặc “N”, các kí tự cách nhau ít nhất một dấu cách.
  Output: Tệp văn bản COINS.OUT có một dòng duy nhất chứa số đồng tiền sấp ít nhất còn lại sau các phép lật.
  Vd

  coins.inp

  5
  S S S N N N N N N
  S S S N N N S S S
  N N N N N N S S S
  N N N S S S N N N
  N N N S S S N N N

  coins.out
  6
   
 12. cuong276

  cuong276 Guest

  Híc híc híc! Là sao hả chị? Chỉ 1 lần lật thôi à? hay là cần phải dùng nhiều lần lật. Nếu 1 lần lật thì không thể cho ra số đồng xu ngửa còn lại là 6 được
   
 13. concanhcam

  concanhcam Guest

  Yêu cầu: Hãy thực hiện phép lật sao cho số đồng xu sấp trong bảng còn lại là ít nhất.
   
 14. cuong276

  cuong276 Guest

  Cái em hỏi là phép lật được thực hiện bao nhiêu lần. Nếu mấy lần cũng được thì chi bằng lật hết cho mau
   
 15. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Thuật toán e nghĩ hơi củ chuối, xét tất cả các hàng, xét tất cả các cột. Xem xem nếu phép lật ở hàng (cột) là có lợi thì ta lật. Lặp lại cho đến khi không còn phép lật nào lợi
   
 16. cuong276

  cuong276 Guest

  Quan trọng là phải lật bao nhiêu lần chứ. Cái này mình không hiểu
   
 17. concanhcam

  concanhcam Guest

  Em nghĩ chính xác rồi đấy

  Xét đến khi nào không còn phép lập nào lợi
   
 18. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Ngồi cả buổi chiều cuối cùng cũng xong. Chỉ cần có thuật toán mình nghĩ ra là code được. Quan trọng là t/g làm bài :))
  Mã:
  Program Latdongxu;
  Const max=9;
  type mang=array[0..100,0..100] Of String;
  Var A:mang;
    C:array[0..100,0..100] Of Boolean;
  
    i,l,j,k,d:integer;
    M:integer;
  
  Procedure Init;
   Begin
   Write('Nhap M= ');Readln(M);
    For i:=1 to M do
     For j:=1 to max do begin Readln(A[i,j]); A[i,j]:=Upcase(A[i,j]);end;
  
      For i:=1 to M do
       Begin
       For j:=1 to max do Write(A[i,j]:3);
       Writeln;
       End;
    FillChar(C,SizeOf(C),True);
    Writeln;
  
   End;
  
  Function kth(i:integer):boolean;
  Var l,k,ds,dn:integer;
   Begin
   kth:=False;
   ds:=0;
   dn:=0;
    For k:=1 to max do
    Begin
     If A[i,k]='S' then inc(ds);
     If A[i,k]='N' then inc(dn);
    End;
    If ds<=dn then kth:=True;
   End;
  
  Function ktc(j:integer):boolean;
  Var l,k,ds,dn:integer;
   Begin
   ktc:=False;
   ds:=0;
   dn:=0;
    For k:=1 to M do
    Begin
     If A[k,j]='S' then inc(ds);
     If A[k,j]='N' then inc(dn);
    End;
    If ds<=dn then ktc:=True;
   End;
  
  Procedure lath(Var A:mang;i:integer);
  Var k:integer;
   Begin
    For k:=1 to max do
     Begin
     If (A[i,k]='S') and (C[i,k]) then begin A[i,k]:='N';C[i,k]:=False;end;
     if (A[i,k]='N') and (C[i,k]) then begin A[i,k]:='S';C[i,k]:=False;end;
     End;
     FillChar(C,SizeOf(C),True);
   End;
  
  Procedure latc(Var A:mang;j:integer);
  Var k:integer;
   Begin
    For k:=1 to max do
     Begin
      If (A[k,j]='S') and (C[k,j]) then begin A[k,j]:='N';C[k,j]:=False;end;
     if (A[k,j]='N') and (C[k,j]) then begin A[k,j]:='S';C[k,j]:=False;end;
  
     End;
     FillChar(C,SizeOf(C),True);
   End;
  
   Procedure Install;
   Var d:integer;
   Begin
  
   Repeat
   d:=0;
    For i:=1 to M do
       If not kth(i) then begin inc(d); lath(A,i);end;
   {--------}
  
   {--------}
    For j:=1 to max do
       If not ktc(j) then begin inc(d); latc(A,j); end;
    Until d=0;
  
       Writeln;
     For i:=1 to M do
       Begin
       For j:=1 to max do
        begin
         Write(A[i,j]:3);
         If A[i,j]='S' then inc(d);
        End;
  
       Writeln;
       End;
       Writeln(d);
   End;
  BEGIN
   Init;
   Install;
   readln
   end.
  
   
 19. cuong276

  cuong276 Guest

  Đùa à? Chưa đọc tệp thì sao mà chạy được. Mà số nguyên dương M là ở trong tệp chứ. Sao lại có phần nhập M???
   
 20. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Đây là mình xử lý bình thường bạn ah`. Thích thì bạn có thể chuyển sang tệp
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY