Tin học Game "Bejeweled" Pascal

Thảo luận trong 'Tin học cấp III' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 14 Tháng sáu 2018.

Lượt xem: 573

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Vài hình ảnh Demo
  Cái này là của mình
  upload_2018-6-14_17-29-8.png

  Cái này của a @Kiencoi_1997
  vì không có ý tưởng cho game nào mới nên đành làm lại game cũ vậy :p
  upload_2018-6-14_17-30-22.png

  Cách chơi : Hoán đổi vị trí 2 khối sao cho có ít nhất 3 khối dọc hoặc ngang ở liền kề nhau (Copy về chơi thì sẽ biết chơi thôi :D )

  Còn đây là Code:
  Mã:
   Program Bejeweled;
   uses crt,dos,graph;
   const
     SCot = 10;
     SHang = 10;
     CDai = 47;
     CRong = 30;
     SMau = 7;
     KCach = 10;
     TgChoi = 240;
     TocDo = 50;
  
   type TTable = record
             Color: integer;
             Choosen,Detroyed: Boolean;
             X,Y: integer;
          end;
  
   var gd,gm: integer;
     Table: array[1..SCot,1..SHang] of TTable;
     i,j,TChay,TChoi,Diem: integer;
     HaveChoose,PGame: Boolean;
  
   function mousex:word;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; mov ax,cx end;
  
   function mousey:word;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; mov ax,dx end;
  
   function leftclick:boolean;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; and bx,1; mov ax,bx end;
  
   function MouseArea(x1,y1,x2,y2:word):boolean;
   begin
   if   (LeftClick)
      and (mousex >=x1)
      and (mousex <=x2)
      and (mousey >=y1)
      and (mousey <=y2)
   then mousearea:=true
   else mousearea:=false;
   end;
  
   Function InitMouse : boolean;
   var r: registers;
   Begin
   r.ax:=$00;intr($33,r);
   if r.ax<>0 then InitMouse:=true
   else InitMouse:=false;
   End;
  
   Procedure ShowMouse;
   Var r: registers;
   begin
   r.ax:=$01;intr($33,r);
   End;
  
   Procedure HideMouse;
   Var r:registers;
   Begin
   r.ax:=$002;
   intr($33,r);
   End;
  
   Procedure ReDraw;
   Begin
     HideMouse;
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if Table[i,j].Choosen then
          SetFillStyle(1,Table[i,j].Color+8)
          else SetFillStyle(1,Black);
          Bar((i-1)*CRong+KCach div 2,(j-1)*CDai+KCach div 2,
          i*CRong+KCach div 2,j*CDai+KCach div 2);
          SetFillStyle(1,Table[i,j].Color);
          Bar((i-1)*CRong+KCach,(j-1)*CDai+KCach,i*CRong,j*CDai);
       end;
     ShowMouse;
   End;
  
   Procedure CreateTable;
   Begin
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          Table[i,j].Color := 1+Random(SMau);
          Table[i,j].X := i;
          Table[i,j].Y := j;
          Table[i,j].Choosen := False;
          Table[i,j].Detroyed := False;
       end;
   End;
  
   Function DetroySquare: Boolean;
   Begin
     DetroySquare := False;
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if j <= SHang - 2 then
          if (Table[i,j].Color = Table[i,j+1].Color)
          and (Table[i,j].Color = Table[i,j+2].Color) then
          begin
            Table[i,j].Detroyed := True;
            Table[i,j+1].Detroyed := True;
            Table[i,j+2].Detroyed := True;
            DeTroySquare := True;
            if TChoi < TgChoi then
            inc(TChoi,1);
            inc(Diem);
          end;
          if i <= SCot - 2 then
          if (Table[i,j].Color = Table[i+1,j].Color)
          and (Table[i,j].Color = Table[i+2,j].Color) then
          begin
            Table[i,j].Detroyed := True;
            Table[i+1,j].Detroyed := True;
            Table[i+2,j].Detroyed := True;
            DetroySquare := True;
            if TChoi < TgChoi then
            inc(TChoi,1);
            inc(Diem);
          end;
       end;
   End;
  
   Procedure SetTable;
   var k: integer;
   Begin
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if Table[i,j].Detroyed then
          begin
           for k := j downto 2 do
           begin
              Table[i,k].Detroyed := Table[i,k-1].Detroyed;
              Table[i,k].Color := Table[i,k-1].Color;
           end;
          Table[i,1].Detroyed := False;
          Table[i,1].Color := 1+Random(SMau);
          end;
       end;
  
     ReDraw;
     if DetroySquare then SetTable;
   End;
  
   Procedure Change(x1,y1,x2,y2: integer);
   var tam: integer;
   Begin
     tam := Table[x1,y1].Color;
     Table[x1,y1].Color := Table[x2,y2].Color;
     Table[x2,y2].Color := tam;
   End;
  
   Procedure ChooseSquare;
   var x,y: integer;
   Begin
     if MouseAreA(mousex div Crong * CRong,mousey div CDai*CDai,
     mousex div Crong*CRong + CRong,mousey div CDai*CDai + CDai) then
     if (mousex div Crong + 1 in [1..SCot]) and (mousey div CDai + 1 in [1..SHang]) then
     begin
        x := mousex div CRong + 1;
        y := mousey div CDai + 1;
     if (x > 1) and Table[x-1,y].choosen then
     begin
        Change(x,y,x-1,y);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x-1,y);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x-1,y].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (x < SCot) and Table[x+1,y].choosen then
     begin
        Change(x,y,x+1,y);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x+1,y);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x+1,y].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (y > 1) and Table[x,y-1].choosen then
     begin
        Change(x,y,x,y-1);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x,y-1);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x,y-1].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (y < SHang) and Table[x,y+1].choosen then
     begin
        Change(x,y,x,y+1);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x,y+1);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x,y+1].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (not HaveChoose) or (Table[x,y].Choosen) then
     begin
     Table[x,y].choosen := not Table[x,y].choosen;
     HaveChoose := not HaveChoose;
     end;
     Delay(200);
     SetTable;
     end;
   End;
  
   Procedure Timer;
   Begin
     inc(TChay);
     if TChay = TocDo then
     begin
        inc(TChoi,-1);
        TChay := 0;
     end;
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach+TChoi+50,50,
       CRong*Scot+KCach+TChoi+2+50,60);
     if TChoi > 2*TgChoi div 3 then
     SetFillStyle(1,Green)
     else
     if TChoi > TgChoi div 3 then
     SetFillStyle(1,Brown)
     else
     SetFillStyle(1,Red);
     Bar(CRong*Scot+KCach+50,50,
       CRong*Scot+KCach+TChoi+50,60);
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach,50,CRong*SCot+KCach+47,65);
     SetColor(white);
     OutTextXy(CRong*Scot+KCach+2,52,'Time:');
   End;
  
   Procedure ShowScore;
   var d: string;
   Begin
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach,80,CRong*Scot+KCach+100,95);
     OutTextXy(CRong*SCot+KCach+2,82,'Score:');
     Str(diem,d);
     OutTextXy(CRong*SCot+KCach+60,82,d);
   End;
  
   Procedure ShowGame;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*Scot + KCach + 20;
     SetColor(Blue);
     SetTextStyle(DefaultFont,Horizdir,2);
     OutTextXy(cx+10,160,'New');
     OutTextXy(cx+40,184,'Game');
     if not PGame then
     OutTextXy(cx+170,180,'Pause')
     else
     OutTextXy(cx+180,180,'Cont');
     OutTextXy(cx+100,280,'Exit');
     SetColor(Yellow);
     OutTextXy(cx+50,10,'BEJEWELED');
     SetTextStyle(DefaultFont,Horizdir,0);
  
     SetLineStyle(0,$C3,3);
     SetColor(Cyan);
     Rectangle(0,0,639,479);
     SetLineStyle(0,$c3,1);
   End;
  
   Procedure ShowButton;
   var cx: integer;
   Begin
     HideMouse;
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     SetFillStyle(1,LightRed);
     Bar(cx,150,cx+120,220);
     Bar(cx+150,150,cx+270,220);
     Bar(cx,250,cx+270,320);
     SetColor(White);
     Rectangle(cx,150,cx+120,220);
     Rectangle(cx+150,150,cx+270,220);
     Rectangle(cx,250,cx+270,320);
     ShowGame;
     ShowMouse;
   End;
  
   Function NewGame: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     NewGame := False;
     if MouseArea(cx,150,cx+120,220) then NewGame := True;
   End;
  
   Function Pause: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     Pause := False;
     if MouseArea(cx+150,150,cx+270,220) then Pause := True;
   End;
  
   Function Exit: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     Exit := False;
     if MouseArea(cx,250,cx+270,320) then Exit := True;
   End;
  
   Procedure PlayNewGame;
   Begin
     HideMouse;
     ClearDevice;
     CreateTable;
     DeTroySquare;
     SetTable;
     ShowButton;
  
     TChoi := TgChoi;
     TChay := 0;
     Diem := 0;
     HaveChoose := False;
     PGame := False;
     InitMouse;
     ShowMouse;
   End;
  
   BEGIN
     InitGraph(gd,gm,'');
     Randomize;
     PlayNewGame;
     repeat
     if not PGame then
     begin
        Timer;
        ShowScore;
        ChooseSquare;
     end;
     if NewGame then PlayNewGame;
     if Pause then begin PGame := not PGame;ShowButton;end;
     until Exit or (TChoi <= 0);
     if not Exit then
     begin
     SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 3);
     SetColor(Blue);
     OutTextXy(10,200,'GAME OVER');
     repeat until LeftClick;
     end;
     CloseGraph;
   END.
   
 2. ka1412

  ka1412 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  879
  Điểm thành tích:
  121
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  CNN | Life

  Nhìn hại não quá m ơi, hay là đổi hình chữ nhật sang hình vuông xem được không
   
  trà nguyễn hữu nghĩaCoco99 thích bài này.
 3. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Ok, vì dùng const nên đổi cũng không khó
  Mã:
   Program Bejeweled;
   uses crt,dos,graph;
   const
     SCot = 10;
     SHang = 15;
     CDai = 30;
     CRong = 30;
     SMau = 7;
     KCach = 10;
     TgChoi = 240;
     TocDo = 35;
  
   type TTable = record
             Color: integer;
             Choosen,Detroyed: Boolean;
             X,Y: integer;
          end;
  
   var gd,gm: integer;
     Table: array[1..SCot,1..SHang] of TTable;
     i,j,TChay,TChoi,Diem: integer;
     HaveChoose,PGame: Boolean;
  
   function mousex:word;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; mov ax,cx end;
  
   function mousey:word;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; mov ax,dx end;
  
   function leftclick:boolean;assembler;asm
   mov ax,3; int 33h; and bx,1; mov ax,bx end;
  
   function MouseArea(x1,y1,x2,y2:word):boolean;
   begin
   if   (LeftClick)
      and (mousex >=x1)
      and (mousex <=x2)
      and (mousey >=y1)
      and (mousey <=y2)
   then mousearea:=true
   else mousearea:=false;
   end;
  
   Function InitMouse : boolean;
   var r: registers;
   Begin
   r.ax:=$00;intr($33,r);
   if r.ax<>0 then InitMouse:=true
   else InitMouse:=false;
   End;
  
   Procedure ShowMouse;
   Var r: registers;
   begin
   r.ax:=$01;intr($33,r);
   End;
  
   Procedure HideMouse;
   Var r:registers;
   Begin
   r.ax:=$002;
   intr($33,r);
   End;
  
   Procedure ReDraw;
   Begin
     HideMouse;
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if Table[i,j].Choosen then
          SetFillStyle(1,Table[i,j].Color+8)
          else SetFillStyle(1,Black);
          Bar((i-1)*CRong+KCach div 2,(j-1)*CDai+KCach div 2,
          i*CRong+KCach div 2,j*CDai+KCach div 2);
          SetFillStyle(1,Table[i,j].Color);
          Bar((i-1)*CRong+KCach,(j-1)*CDai+KCach,i*CRong,j*CDai);
       end;
     ShowMouse;
   End;
  
   Procedure CreateTable;
   Begin
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          Table[i,j].Color := 1+Random(SMau);
          Table[i,j].X := i;
          Table[i,j].Y := j;
          Table[i,j].Choosen := False;
          Table[i,j].Detroyed := False;
       end;
   End;
  
   Function DetroySquare: Boolean;
   Begin
     DetroySquare := False;
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if j <= SHang - 2 then
          if (Table[i,j].Color = Table[i,j+1].Color)
          and (Table[i,j].Color = Table[i,j+2].Color) then
          begin
            Table[i,j].Detroyed := True;
            Table[i,j+1].Detroyed := True;
            Table[i,j+2].Detroyed := True;
            DeTroySquare := True;
            if TChoi < TgChoi then
            inc(TChoi,1);
            inc(Diem);
          end;
          if i <= SCot - 2 then
          if (Table[i,j].Color = Table[i+1,j].Color)
          and (Table[i,j].Color = Table[i+2,j].Color) then
          begin
            Table[i,j].Detroyed := True;
            Table[i+1,j].Detroyed := True;
            Table[i+2,j].Detroyed := True;
            DetroySquare := True;
            if TChoi < TgChoi then
            inc(TChoi,1);
            inc(Diem);
          end;
       end;
   End;
  
   Procedure SetTable;
   var k: integer;
   Begin
     for i := 1 to SCot do
       for j := 1 to SHang do
       begin
          if Table[i,j].Detroyed then
          begin
           for k := j downto 2 do
           begin
              Table[i,k].Detroyed := Table[i,k-1].Detroyed;
              Table[i,k].Color := Table[i,k-1].Color;
           end;
          Table[i,1].Detroyed := False;
          Table[i,1].Color := 1+Random(SMau);
          end;
       end;
  
     ReDraw;
     if DetroySquare then SetTable;
   End;
  
   Procedure Change(x1,y1,x2,y2: integer);
   var tam: integer;
   Begin
     tam := Table[x1,y1].Color;
     Table[x1,y1].Color := Table[x2,y2].Color;
     Table[x2,y2].Color := tam;
   End;
  
   Procedure ChooseSquare;
   var x,y: integer;
   Begin
     if MouseAreA(mousex div Crong * CRong,mousey div CDai*CDai,
     mousex div Crong*CRong + CRong,mousey div CDai*CDai + CDai) then
     if (mousex div Crong + 1 in [1..SCot]) and (mousey div CDai + 1 in [1..SHang]) then
     begin
        x := mousex div CRong + 1;
        y := mousey div CDai + 1;
     if (x > 1) and Table[x-1,y].choosen then
     begin
        Change(x,y,x-1,y);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x-1,y);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x-1,y].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (x < SCot) and Table[x+1,y].choosen then
     begin
        Change(x,y,x+1,y);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x+1,y);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x+1,y].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (y > 1) and Table[x,y-1].choosen then
     begin
        Change(x,y,x,y-1);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x,y-1);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x,y-1].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (y < SHang) and Table[x,y+1].choosen then
     begin
        Change(x,y,x,y+1);
        if not DeTroySquare then
        Change(x,y,x,y+1);
        Table[x,y].Choosen := False;
        Table[x,y+1].Choosen := False;
        HaveChoose := False;
     end
     else
     if (not HaveChoose) or (Table[x,y].Choosen) then
     begin
     Table[x,y].choosen := not Table[x,y].choosen;
     HaveChoose := not HaveChoose;
     end;
     Delay(200);
     SetTable;
     end;
   End;
  
   Procedure Timer;
   Begin
     inc(TChay);
     if TChay = TocDo then
     begin
        inc(TChoi,-1);
        TChay := 0;
     end;
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach+TChoi+50,50,
       CRong*Scot+KCach+TChoi+2+50,60);
     if TChoi > 2*TgChoi div 3 then
     SetFillStyle(1,Green)
     else
     if TChoi > TgChoi div 3 then
     SetFillStyle(1,Brown)
     else
     SetFillStyle(1,Red);
     Bar(CRong*Scot+KCach+50,50,
       CRong*Scot+KCach+TChoi+50,60);
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach,50,CRong*SCot+KCach+47,65);
     SetColor(white);
     OutTextXy(CRong*Scot+KCach+2,52,'Time:');
   End;
  
   Procedure ShowScore;
   var d: string;
   Begin
     SetFillStyle(1,Black);
     Bar(CRong*Scot+KCach,80,CRong*Scot+KCach+100,95);
     OutTextXy(CRong*SCot+KCach+2,82,'Score:');
     Str(diem,d);
     OutTextXy(CRong*SCot+KCach+60,82,d);
   End;
  
   Procedure ShowGame;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*Scot + KCach + 20;
     SetColor(Blue);
     SetTextStyle(DefaultFont,Horizdir,2);
     OutTextXy(cx+10,160,'New');
     OutTextXy(cx+40,184,'Game');
     if not PGame then
     OutTextXy(cx+170,180,'Pause')
     else
     OutTextXy(cx+180,180,'Cont');
     OutTextXy(cx+100,280,'Exit');
     SetColor(Yellow);
     OutTextXy(cx+50,10,'BEJEWELED');
     SetTextStyle(DefaultFont,Horizdir,0);
  
     SetLineStyle(0,$C3,3);
     SetColor(Cyan);
     Rectangle(0,0,639,479);
     SetLineStyle(0,$c3,1);
   End;
  
   Procedure ShowButton;
   var cx: integer;
   Begin
     HideMouse;
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     SetFillStyle(1,LightRed);
     Bar(cx,150,cx+120,220);
     Bar(cx+150,150,cx+270,220);
     Bar(cx,250,cx+270,320);
     SetColor(White);
     Rectangle(cx,150,cx+120,220);
     Rectangle(cx+150,150,cx+270,220);
     Rectangle(cx,250,cx+270,320);
     ShowGame;
     ShowMouse;
   End;
  
   Function NewGame: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     NewGame := False;
     if MouseArea(cx,150,cx+120,220) then NewGame := True;
   End;
  
   Function Pause: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     Pause := False;
     if MouseArea(cx+150,150,cx+270,220) then Pause := True;
   End;
  
   Function Exit: Boolean;
   var cx: integer;
   Begin
     cx := CRong*SCot+KCach+20;
     Exit := False;
     if MouseArea(cx,250,cx+270,320) then Exit := True;
   End;
  
   Procedure PlayNewGame;
   Begin
     HideMouse;
     ClearDevice;
     CreateTable;
     DeTroySquare;
     SetTable;
     ShowButton;
  
     TChoi := TgChoi;
     TChay := 0;
     Diem := 0;
     HaveChoose := False;
     PGame := False;
     InitMouse;
     ShowMouse;
   End;
  
   BEGIN
     InitGraph(gd,gm,'');
     Randomize;
     PlayNewGame;
     repeat
     if not PGame then
     begin
        Timer;
        ShowScore;
        ChooseSquare;
     end;
     if NewGame then PlayNewGame;
     if Pause then begin PGame := not PGame;ShowButton;end;
     until Exit or (TChoi <= 0);
     if not Exit then
     begin
     SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 3);
     SetColor(Blue);
     OutTextXy(10,200,'GAME OVER');
     repeat until LeftClick;
     end;
     CloseGraph;
   END.
  Đây là Code đã được chỉnh sửa
  upload_2018-6-15_19-19-45.png
   
  thuongloan1697 thích bài này.
 4. Tạ Đặng Vĩnh Phúc

  Tạ Đặng Vĩnh Phúc Cựu Trưởng nhóm Toán Thành viên

  Bài viết:
  1,560
  Điểm thành tích:
  386
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ

  Khi viết một project lớn nhỏ gì thì vẫn phải định danh các biến để tiện điều chỉnh nhé e
   
  ka1412trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 5. nguyenthigiaolinh67@gmail.com

  nguyenthigiaolinh67@gmail.com Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  1,171
  Điểm thành tích:
  141

  Sao mình vào mà nó cứ thoát ra vậy?
   
 6. Tạ Đặng Vĩnh Phúc

  Tạ Đặng Vĩnh Phúc Cựu Trưởng nhóm Toán Thành viên

  Bài viết:
  1,560
  Điểm thành tích:
  386
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ

  Hồi xưa anh có làm cái lật hình với xếp hình
  Làm cái lật hình đi Nghĩa
   
 7. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  lật hình là game gì vậy a
   
  phuongdaitt1 thích bài này.
 8. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  chụp màn hình mihf xem với
   
 9. Tạ Đặng Vĩnh Phúc

  Tạ Đặng Vĩnh Phúc Cựu Trưởng nhóm Toán Thành viên

  Bài viết:
  1,560
  Điểm thành tích:
  386
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ

  Chọn 2 hình giống nhau á em, nhưng mà lật úp
   
 10. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  cái này phải làm trên C# thì được ă a, còn trên Pascal thì chỉ lật màu thôi
   
  Lê Văn Đông thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Tags:

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->