% Fe ?

Y

yu_yu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nung hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ( trong điều kiện ko có oxi ), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau :
- Cho phần 1 vào dung dịch HCl ( dư ) thu được 7,84 lít khí H2 ( đktc )
- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH ( dư ) thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc )
Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lương của Fe trong X là :
A. 46,47 %
B. 33,61 %
C. 42,32 %
D. 66,39 %
 
Y

yu_yu

Hiệu suất phản ứng ?

Oxi hóa 4 g môt ancol đơn chức thu được 5,6 gam hỗn hợp X gồm andêhit, H2O và ancol dư. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 được m gam Ag. Hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol là :
A. 70 %
B. 60 %
C. 75 %
D. 80 %
 
Y

yu_yu

m muối khan ??

Hòa tan hoàn toàn 10,44 gam oxit sắt bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng ( dư ) thu được dung dịch X và 1, 624 lít NO2 ( ở 0 độ C, 2 atm và là sản phẩm khử duy nhất ) Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 70, 18
B. 29,00
C.35,09
D. 32,67
 
Y

yu_yu

tính khối lượng oxiit thu được ?

A là hỗn hợp các muối Cu( NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó O chiếm 9,6 % về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dd chứa 50 gam muối A. Loc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lương không đổi thu được m gam oxit. Giá trị m là ::p:-SS
A. 47,3
B. 44,6
C. 17,6
D. 39,2
 
T

thienlong233

A là hỗn hợp các muối Cu( NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó O chiếm 9,6 % về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dd chứa 50 gam muối A. Loc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lương không đổi thu được m gam oxit. Giá trị m là :
A. 47,3
B. 44,6
C. 17,6
D. 39,2


trong gốc NO3(-) 3nNO3=nO

trong 50g dd A có mO=4,8g

-->nO=0,3mol--->nNO3=0,1mol-->mNO3=6,2g

-->mKL=mMuối-mNO3(-)=50-6,3=43,8g

các oxit khi nung nóng kết tủa trong chân không là CuO, FeO, Fe2O3, MgO

lại bảo toàn nguyên tố O trong NO3 và O(trong oxit)

-->nNO3=2nO

-->nO=0,05mol-->mO=0,8g

-->m=43,8+0,8=44,6
~~> B
 
T

thienlong233

Nung hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ( trong điều kiện ko có oxi ), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau :
- Cho phần 1 vào dung dịch HCl ( dư ) thu được 7,84 lít khí H2 ( đktc )
- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH ( dư ) thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc )
Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lương của Fe trong X là :
A. 46,47 %
B. 33,61 %
C. 42,32 %
D. 66,39 %

2Al+Fe2O3-->Al2O3+2Fe
do hỗn tạo ra gồm Al dư Fe và Al2O3
do tạo khí với NaoH dư chứng tỏ AL đang còn dư
gọi số mol Fe vafAl dư trong 1 phần là x, y
P1:
Fe+2HCl-->FeCl2+H2
2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2
nH2=0,35mol
x+1,5y=0,35 (1)

P2:
2Al+2H2O+2NaOH-->2NaAlO2+3H2
nH2=0,15mol
-->nAl=0,1 (2)
từ (1) và (2) -->x=0,2mol, y=0,1mol
mFe=11,2g
mAl2O3=0,1.102/2=10,2g
mAl=0,1.27=2,7mol
-->%Fe=[TEX]\frac{11,2}{11,2+10,2+2,7}.100=46,47[/TEX]
-->đáp án A
 
Y

yu_yu

giúp mình bài này với

Cho 0,1 mol CH3COOH vào cốc chứa 300ml dung dịch ROH 20% ( d=1,2 g/ml, R là kim loại nhóm IA ).Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9,54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. Giá trị của m là :
A. 7,54 gam
B. 8,26 gam
C. 9,3 gam
D. 10,02 gam
 
Y

yu_yu

Điện phân dung dịch

Điện phân 500 ml dung dịch NaCl 1 M có màng ngăn, điện cực trơ tới khi ở anot thoát ra 17,92 lít khí ( đktc ) thì ngừng điện phân. Khối lượng dung dịch bị giảm đi do khí thoát ra là :
A. 56,8 gam
B. 38,05 gam
C. 35,35 gam
D. 18,25 gam
Mình bấm hoài mà ko ra :-SS
 
Y

yu_yu

Tính khối lượng chất rắn thu được ???

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm số mol bằng nhau của FeS2 và Ag2S, thu được chất rắn X và 3,36 lít SO2 ( đktc ). Khối lượng chất rắn X thu được là :
A. 13,6 gam
B. 14,8 gam
C. 15,6 gam
D. 15,2 gam
 
T

thienlong233

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm số mol bằng nhau của FeS2 và Ag2S, thu được chất rắn X và 3,36 lít SO2 ( đktc ). Khối lượng chất rắn X thu được là :
A. 13,6 gam
B. 14,8 gam
C. 15,6 gam
D. 15,2 gam

2Fe2S+5O2-->2Fe2O3+2SO2
Ag2S+O2-->2Ag+SO2

nSO2=0,15mol
vì nFe2S=nSO2(1)=nAg2S=nSO2(2) vì hỗn hợp có số mol bằng nhau
-->nSO2(1)=0,075-->nFe2O3=0,075-->mFe2O3=12g
nSO2(2)=0,075-->nAg=0,15mol-->mAg=16,2g
sao nữa nhỉ?? hix :-SS
 
B

bathang12a13

xjn chao cac ban................ koa j jup mjnh voi nam nay 12 oy..................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
N

namchjmcanh@yahoo.com.vn

trên đề bài là FeS2 mà bạn viết phương trình là Fe2S nen cân bằng sai đẫn đến kết quả sai, kết quả đúng là 10,8g
 
Top Bottom