Este có mùi chuối chín

R

rong_an_minh

Bạn nói đúng câu đúng phải là D

este có mùi chuối chín là: $CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
$\rightarrow Y: HOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
$\rightarrow X: OHC-CH_2CH(CH_3)_2$ 3-metyl butanal
 
Top Bottom