Hóa 9 Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hiđrocacbon A có tỷ khối so với hiđro là 14, thu được 4,48 lit khí CO2

chocan2003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tám 2014
29
6
21

Trúc Phạm hv

Học sinh
Thành viên
20 Tháng hai 2018
170
94
46
20
Bình Thuận
THPT Hùng Vương
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hiđrocacbon A có tỷ khối so với hiđro là 14, thu được 4,48 lit khí CO2(đktc).
a) Viết phương trình hoá học.
b) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hiđrocacbon A.
CxHy + (x+ y/4)O2-> xCO2 + y/2H2O
nCO2=0.2mol=> nC=0.2mol
mA = 12xnC + nHx1 =>nH=0.4
nC:nH = 0.2:0.4=1:2
CT đơn giản của A là (CH2)n
taco1 14n=14x2=> n=2
Vậy A là C2H4
CTCT là CH2=CH2
 
Top Bottom