[Đột biến] Bài tập về đột biến gen và NST

N

nhantd97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Một loài có 2n=46. Có 10 tế bào tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch polinucleotit mới. Số lần nguyên phân của các tế bào là bao nhiêu?

2) Ở một loài ó bộ NST 2n=20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 NST, một số tế bào có 19 NST, các tế bào còn lại có 20 NST. Đây là dạng đột biến:
A. Lệch bội, được phát sinh trong giảm phân tạo giao tử ở bố và mẹ.
B. Đa bội lẻ, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố hoặc mẹ.
C. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
D. Đa bội chẵn, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.

3) Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 2% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb và có 8% tế bào có cặp NST mang gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái có 10% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Ee và có 20% tế bào có cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Các giao tử có khả năng thụ tinh như nhau. Ở đời con của phép lai (đực) AaBbDdEE X (cái) AaBBDdEe, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ ?

4) Một loại thực vật có bộ NST 2n=10, trên mỗi cặp NST chỉ xét một lôcut có 2 alen. Ở các thể đột biến lệch bội thể một của loài này sẽ có tối đa bao nhau kiểu gen khác nhau?

5) Ở phép lai: (đực) AaBbddEe X (cái) AABbDDee . Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang gen Bb ở một số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang gen Aa ở một số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Số loại kiểu gen đột biến thể ba là ?
 
B

bdh_115

1) Một loài có 2n=46. Có 10 tế bào tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch polinucleotit mới. Số lần nguyên phân của các tế bào là bao nhiêu?

2) Ở một loài ó bộ NST 2n=20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 NST, một số tế bào có 19 NST, các tế bào còn lại có 20 NST. Đây là dạng đột biến:
A. Lệch bội, được phát sinh trong giảm phân tạo giao tử ở bố và mẹ.
B. Đa bội lẻ, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố hoặc mẹ.
C. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
D. Đa bội chẵn, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.

1) 13800 = 46* (10.(2^k - 2) ) =>k=5
2) B . Do 21 =2n +1 , 19=2n -1
 
Top Bottom