Đồng phân

N

nhaphoa

Gợi ý:

Đề hỏi tính số sản phẩm hữu cơ tức là em phải tính cả đồng phân hình học và đồng phân cấu tạo em ạ.
Ví dụ :
Đề hỏi chất propin + HCl (tỉ lệ 1:1) tạo bao nhiêu sản phẩm thì kết quả sẽ là 3 sản phẩm:
C=C(Cl)-C
cis C(Cl)=C-C
trans C(Cl)=C-C
 
Top Bottom