Định luật bảo toàn e và hóa học hữu cơ

T

tranthanh1606

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: thổi một luồng khí CO qua hỗn hợp Fe,Fe2O3 nung nóng thu được khí B và hỗn hợp khí D gồm 4 chất. Cho B qua nước vôi trong dư thấy tạo ra 6 gam kêt tủa. Hoà tan D bằng H2SO4 dư thấy tạo ra 0,18 mol SO2 và 24 gam muối. Xác đinh % số mol của Fe,Fe2O3 trong hỗn hơp ban đầu?
Bài 2: hỗn hợp A gồm 2 kim loại (đêu có hóa trị không đổi , đúng trước hiđro trong dãy hoạt động và không tác dụng với nước). Cho A tác dụng với dung dịch CuSO4 dư,lấy lượng Cu thu được phản ưng hết với dunh dịch HNO3 du thì thu được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Nếu cho lượng A phản ứng hoàn toàn với HNO3 loãng thì thu được V lít N2 (đktc). tính V?
Bài 3 :đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất Y (CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thu được 6 gam kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Biết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ về thể tích. Công thức phân tử của Y ?
 
C

chontengi

Bài 1: thổi một luồng khí CO qua hỗn hợp Fe,Fe2O3 nung nóng thu được khí B và hỗn hợp khí D gồm 4 chất. Cho B qua nước vôi trong dư thấy tạo ra 6 gam kêt tủa. Hoà tan D bằng H2SO4 dư thấy tạo ra 0,18 mol SO2 và 24 gam muối. Xác đinh % số mol của Fe,Fe2O3 trong hỗn hơp ban đầu


nFe = x ; nO = y

x = 0,12

3x – 2y = 0,36 --> y = 0

--> nO(Fe2O3) = 0,06 --> nFe2O3 = 0,02 --> nFe = 0,08

--> %Fe = 80 ; %Fe2O3 = 20
Bài 2: hỗn hợp A gồm 2 kim loại (đêu có hóa trị không đổi , đúng trước hiđro trong dãy hoạt động và không tác dụng với nước). Cho A tác dụng với dung dịch CuSO4 dư,lấy lượng Cu thu được phản ưng hết với dunh dịch HNO3 du thì thu được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Nếu cho lượng A phản ứng hoàn toàn với HNO3 loãng thì thu được V lít N2 (đktc). tính V?


nNO = 0,05 --> nN2 = 3.nNO/10 = 0,015

--> V = 0,336


Bài 3 :đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất Y (CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thu được 6 gam kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Biết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ về thể tích. Công thức phân tử của Y ?


nCO2 = 0,06

CxHyN + (x + y/4) O2 ----> xCO2 + y/2 H2O + 1/2 N2
a........... a(x+y/4)............ ax ....... ay/2........ a/2

nN2/nO2 = 4

0,43 = a/2 + 4a(x+y/4)

ax = 0,06

a(12x+y+14) = 1,18

-> a = 0,02

C3H9N
 
N

nguyenhien1704

1......đốt hh c02 vs hidrocacbon bằng 0.25 mol 02.thu 3.4l khí.hh khí sau khi ngưng tụ hết hơi nc còn 1.8l.sau khi dẫn khí còn lại qua dd kiềm dư còn 0.5l khí thoát ra.tctpt của hidrocacbon là gì
2...đốt cháy hoàn toàn 1 hchc đơn chức x.sản phẩm thu đc chỉ có c02 và h20 với tỉ lệ tương ứng là 44:27.ctpt của x là
 
L

luffy06041997

câu2:n CO2=1mol, n H2O=1.5 mol --> X là ankan --> n ankan=n H2O- n CO2=0.5mol -->gọi ct là CnH2n+2 --> n = n CO2/n ankan=3 --> X là C2H6
 
Top Bottom