Điều chế hợp chất polime :(

N

ngocbangngoc

đầu tiên là a.a acrylic :

CH4----->C2H2---->CH2=CH-CH=CH2----->C4H10--->CH2=CH-CH3-->CH2=CH-CH2-Cl--->CH2=CH-CH2-OH---->CH2=CH-COOH

Có phản ứng nào không rõ thì hỏi lại nha!!!
 
Top Bottom