Hóa 12 điện phân dung dịch chứa đồng thời nách và cuso4

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
thaophuongtyrasamin


Giai đoạn 1: Ở t = 1930 có phản ứng và NaCl và CuSO4 đều dư
CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4. (1)
x------------------------------x------x
m dd giảm = mCu + mCl2 = 64x + 71x = 2,7 => x = 0,02 => m = 64x = 1,28

Giai đoạn 2: Ở 7720, t và m đều tăng gấp 4 lần và m dd giảm không tăng 4 lần => NaCl hết trong giai đoạn này => các phản ứng điện phân:
Phản ứng (1)
CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4. (2)
y----------------------------y------y
CuSO4 + H2O -> Cu + 0,5 O2 + H2SO4. (3)
z-------------------------z------0,5z
Mol Cu = x+y+z = 4x => y + z = 0,06
m dd giảm = mCu + mCl2 + mO2 = 64(x+y+z) + 71(x+y)+ 32*0,5z = 9,15 => 71y + 16z = 2,61 => y = z = 0,03

Giai đoạn 3: Ở t: CuSO4 hết và H2O bị điện phân, các phản ứng xảy ra:
Phản ứng (1)
Phản ứng (2)
Phản ứng (3)
H2O -> H2 + 0,5 O2. (4)
k-----------k------0,5k

m dd giảm = mCu + mCl2 + mO2 +:mH2 = 64*(x+y+z) + 71*(x+y) + 32*(0,025 + 0,5k) +2k = 11,11 => k = 0,02
=> Tổng mol điện phân = x+y+z+k = 0,12
=> t = 1930*0,12/0,02 = 11580 => câu C
 
Top Bottom