Ngoại ngữ Dịch: Lix lets you draw in the air

H

hangcutex9

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lix lets you draw in the air

Imagine being able to draw a solid 3D object in the air with your finger. That’s exactly the idea behind the Lix 3D pen, which can draw solid lines through the air with no need for paper.
The aluminum device is 6.45 inches in length and approximately half-an-inch in diameter. While it's not the first 3D printing pen, the Lix pen is certainly the most lightweight and portable option to date. As high-tech as the Lix pen, the technology behind it is relatively simple. After plugging it into a power source from a USB port and waiting for it to heat up, the artist or inventor inserts a thin plastic filament through the back that melts as it progresses through the pen – much like a hot glue gun. This melted plastic is cooled the moment it exits the pen, meaning that it can create lines of plastic rising up from their initial flat surface. With a bit of practice, the pen’s creators have been able to create mind-bending works of art illustrating the pen’s versatility and capability in different fields. The petite pen can be used to craft apparel accoutrements, intricate sculptures, detailed containers… Lix has great potential and can be a perfect tool for stylists, architects, designers and anybody who are interested in 3D printing.
The pen is expected to reach mass production in August or September. The Lix team also announced that it will be slashing the original price in half -- the Lix 3D printing pen will only cost $70 for the first 100 backers.
 
M

mecuacon1

Lix cho phép bạn vẽ trong không khí

Hãy tưởng tượng được có thể rút ra một đối tượng 3D rắn trong không khí với ngón tay của bạn . Đó chính là ý tưởng đằng sau Lix 3D bút , có thể vẽ các đường rắn trong không khí mà không cần giấy .
Thiết bị nhôm là 6,45 inch chiều dài và khoảng một nửa - một -inch đường kính. Trong khi nó không phải là bút in 3D đầu tiên, Lix bút chắc chắn là lựa chọn trọng lượng nhẹ nhất và di động cho đến nay. Như công nghệ cao như Lix bút , công nghệ đằng sau nó là tương đối đơn giản. Sau khi cắm nó vào một nguồn năng lượng từ một cổng USB và chờ đợi cho nó nóng lên, các nghệ sĩ hoặc nhà phát minh chèn một sợi nhựa mỏng qua lại mà tan ra khi nó tiến thông qua các bút - giống như một khẩu súng keo nóng . Nhựa nóng chảy này được làm nguội thời điểm nó ra khỏi bút , nghĩa là nó có thể tạo ra dòng nhựa tăng lên từ bề mặt phẳng ban đầu của họ . Với một chút luyện tập, sáng tạo của cây bút đã có thể tạo ra tác phẩm tâm uốn nghệ thuật minh họa tính linh hoạt của bút và khả năng trong các lĩnh vực khác nhau. Cây bút nhỏ nhắn có thể được sử dụng để accoutrements may mặc thủ công, tác phẩm điêu khắc phức tạp , chứa chi tiết ... Lix có tiềm năng lớn và có thể là một công cụ hoàn hảo cho tạo mẫu , kiến trúc sư, nhà thiết kế và bất cứ ai quan tâm đến in ấn 3D.
Bút dự kiến ​​sẽ đạt sản xuất hàng loạt vào tháng Tám hoặc tháng Chín. Đội Lix cũng thông báo rằng nó sẽ được cắt giảm giá gốc trong nửa - bút in Lix 3D sẽ chỉ có giá $ 70 cho 100 người ủng hộ đầu tiê
 
P

pesaubuon98

Lix lets you draw in the air

Imagine being able to draw a solid 3D object in the air with your finger. That’s exactly the idea behind the Lix 3D pen, which can draw solid lines through the air with no need for paper.
The aluminum device is 6.45 inches in length and approximately half-an-inch in diameter. While it's not the first 3D printing pen, the Lix pen is certainly the most lightweight and portable option to date. As high-tech as the Lix pen, the technology behind it is relatively simple. After plugging it into a power source from a USB port and waiting for it to heat up, the artist or inventor inserts a thin plastic filament through the back that melts as it progresses through the pen – much like a hot glue gun. This melted plastic is cooled the moment it exits the pen, meaning that it can create lines of plastic rising up from their initial flat surface. With a bit of practice, the pen’s creators have been able to create mind-bending works of art illustrating the pen’s versatility and capability in different fields. The petite pen can be used to craft apparel accoutrements, intricate sculptures, detailed containers… Lix has great potential and can be a perfect tool for stylists, architects, designers and anybody who are interested in 3D printing.
The pen is expected to reach mass production in August or September. The Lix team also announced that it will be slashing the original price in half -- the Lix 3D printing pen will only cost $70 for the first 100 backers.

Lix cho phép bạn vẽ trong không khí

Hãy tưởng tượng được có thể rút ra một đối tượng 3D rắn trong không khí với ngón tay của bạn . Đó chính là ý tưởng đằng sau Lix 3D bút , có thể vẽ các đường rắn trong không khí mà không cần giấy .
Thiết bị nhôm là 6,45 inch chiều dài và khoảng một nửa - một -inch đường kính. Trong khi nó không phải là bút in 3D đầu tiên, Lix bút chắc chắn là lựa chọn trọng lượng nhẹ nhất và di động cho đến nay. Như công nghệ cao như Lix bút , công nghệ đằng sau nó là tương đối đơn giản. Sau khi cắm vào một nguồn năng lượng từ một cổng USB và chờ đợi cho nó nóng lên, các nghệ sĩ hoặc nhà phát minh chèn một sợi nhựa mỏng qua lại mà tan ra khi nó tiến thông qua các bút - giống như một khẩu súng keo nóng . Nhựa nóng chảy này được làm nguội thời điểm nó ra khỏi bút , nghĩa là nó có thể tạo ra dòng nhựa tăng lên từ bề mặt phẳng ban đầu của họ . Với một chút luyện tập, sáng tạo của cây bút đã có thể tạo ra tác phẩm tâm uốn nghệ thuật minh họa tính linh hoạt của bút và khả năng trong các lĩnh vực khác nhau. Cây bút nhỏ nhắn có thể được sử dụng để accoutrements may mặc thủ công, tác phẩm điêu khắc phức tạp , chứa chi tiết ... Lix có tiềm năng lớn và có thể là một công cụ hoàn hảo cho tạo mẫu , kiến trúc sư, nhà thiết kế và bất cứ ai quan tâm đến in ấn 3D.
Bút dự kiến ​​sẽ đạt sản xuất hàng loạt vào tháng Tám hoặc tháng Chín. Đội Lix cũng thông báo rằng nó sẽ được cắt giảm giá gốc trong nửa - bút in Lix 3D sẽ chỉ có giá $ 70 cho 100 người ủng hộ đầu tiên .
 
Top Bottom