đề tự luyện thi đại học đợt 1

H

hardyboywwe

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

sau đây mời các mem của hocmai.vn làm thử bài trắc nghiệm chuyen đề sắt và 1 số kim loại do hội hóa học d&d sưu tầm.đáp án sẽ được công bố sau 3 ngày
[FONT=&quot] [/FONT]

bài ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c chuên đ[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t và các kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khác
câu 1:cho mgam h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m 3 kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Zn,Cr,Sn có s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nhau tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT] HCl loãng nóng thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đY và khí hidro.cô c[FONT=&quot]ạ[/FONT]n Y thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c 8,98gam mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n khan n[FONT=&quot]ế[/FONT]u cho mgam X tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Oxi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p 3 oxit thì Voxi là
a.1,008l b.2,016l c.0,672l d.1,344l (trích đ[FONT=&quot]ề[/FONT] thi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i A 2010)

câu 2:nung 2,33g h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m các kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]iFe,Al,Zn,Mg trong oxi 1 th[FONT=&quot]ời gian thu được 2,71gam hỗn hợp Y.Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO[/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]dư thu được 0,672l khí NO.số mol HNO3 đã phản ứng là[/FONT]
[FONT=&quot]a.0,12 b.0,14 c.0,16 d.0,18 (trích đề thi đại học khối A 2010)[/FONT]
[FONT=&quot]câu 3:phát biểu nào ko đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và Cr[/FONT]
[FONT=&quot]a.Al và Cr đều thụ động hóa trong acid sulfuric đặc nguội[/FONT]
[FONT=&quot]b.Al và Cr bền trong kkhí và nước[/FONT]
[FONT=&quot]c.đều phản ứng với HCl teo cùng tỉ lệ số mol[/FONT]
[FONT=&quot]d.nhôm có tính khử mạnh hơn crom[/FONT]
[FONT=&quot] (trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 4:hòa tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp bột X gồm Fe[/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot]y[/FONT][FONT=&quot] và Cu bằng dd acid sulfuric đặc nóng(dư) sau phản ứng thu đc 0,504 li khí SO2 và đ chứa 6,6g hh muối sulfat.tính thành phần khối lượng của Cu trong X là bao nhiêu %[/FONT]
[FONT=&quot]a.26,23 b.39,34 c.65,57 d.13,11 (trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]
[FONT=&quot]câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là[/FONT]
[FONT=&quot]a.Cu+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]b.Fe+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]c.Cu+HCl[/FONT]
[FONT=&quot]d.Cu+FeCl2[/FONT]
[FONT=&quot]câu 6:khi nung hỗn hợp gồm Fe(NO3)3,Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí tới khối lượng ko đổithu đc 1 chất rắn là[/FONT]
[FONT=&quot]a.Fe3O4 b.FeO c.Fe d.Fe2O3 (trích đề thi đại học khối A 2007) [/FONT]
[FONT=&quot]câu 7:cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 vào dd Hcl sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc dung dịch Y,cô cạn Y thu đc 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3.giá trị của m là[/FONT]
[FONT=&quot]a.9,75 b.8,75 c.7,8 c.6,5 ( trích đề thi đại học khối[/FONT]
[FONT=&quot]câu 8:có 4 dd muối riêng biệt:CuCl2,ZnCl2,FeCl3,AlCl3.nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là[/FONT]
[FONT=&quot]a.2 b.4 c.1 d.3 ( trích đề thi đại học khối A 2007) [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]câu 9:hỗn hợp rắn X gồm Al,Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau hỗn hợp X tan hoàn toàn trong[/FONT]
[FONT=&quot]a.NaOH b.HCl c.AgNO3 d.NH3 ( trích đề thi đại học khối B 2008) [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
L

lananh_vy_vp

câu 9:hỗn hợp rắn X gồm Al,Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau hỗn hợp X tan hoàn toàn trong
a.NaOH b.HCl c.AgNO3 d.NH3 ( trích đề thi đại học khối B 2008)
Khi cho vào dd HCl thì chỉ có Fe2O3, và Al phản ứng.

[tex]2Al + 6HCl --> 2AlCl_3 + 3H_2 \ \ \ \ Fe_2O_3 + 6HCl --> 2FeCl_3 + 3H_2[/tex]

Vì số mol bằng nhau nên:
Cu sẽ phản ứng với FeCl3

[tex]Cu + 2FeCl_3 --> CuCl_2 + 2FeCl_2[/tex]

câu 8:có 4 dd muối riêng biệt:CuCl2,ZnCl2,FeCl3,AlCl3.nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
a.2 b.4 c.1 d.3 ( trích đề thi đại học khối A 2007)

câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là
a.Cu+FeCl3
b.Fe+FeCl3
c.Cu+HCl
d.Cu+FeCl2
 
Last edited by a moderator:
G

giotbuonkhongten

M làm thử, so đáp án hen :)câu 1:cho mgam h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m 3 kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Zn,Cr,Sn có s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nhau tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT] HCl loãng nóng thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đY và khí hidro.cô c[FONT=&quot]ạ[/FONT]n Y thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c 8,98gam mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n khan n[FONT=&quot]ế[/FONT]u cho mgam X tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Oxi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p 3 oxit thì Voxi là
a.1,008l b.2,016l c.0,672l d.1,344l (trích đ[FONT=&quot]ề[/FONT] thi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i A 2010)
Lưu ý 1 chút là Cr, Sn khi tác dụng vs axit và O2 magn 2 số oxi hóa khác nhau

câu 2: nung 2,33g h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m các kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]iFe,Al,Zn,Mg trong oxi 1 th[FONT=&quot]ời gian thu được 2,71gam hỗn hợp Y.Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO[/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]dư thu được 0,672l khí NO.số mol HNO3 đã phản ứng là[/FONT]
[FONT=&quot]a.0,12 b.0,14 c.0,16 d.0,18 (trích đề thi đại học khối A 2010)[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
ghi đề sai chỗ m oxit

mO = 0,48g --> nO = 0,03 mol

Theo định luật bảo toàn điện tich

n(NO3-, muối) = n e kim loại nhường= 2nO nhận+ nHNO3 nhận= 0,06 + 0,09 = 0,15 mol

nHNO3 = 0,15 +0,03 = 0,18 mol

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
[FONT=&quot]câu 3:phát biểu nào ko đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và Cr[/FONT]
[FONT=&quot]a.Al và Cr đều thụ động hóa trong acid sulfuric đặc nguội[/FONT]
[FONT=&quot]b.Al và Cr bền trong kkhí và nước[/FONT]
[FONT=&quot]c.đều phản ứng với HCl teo cùng tỉ lệ số mol[/FONT]
[FONT=&quot]d.nhôm có tính khử mạnh hơn crom[/FONT]
[FONT=&quot](trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 4:hòa tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp bột X gồm Fe[/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot]y[/FONT][FONT=&quot] và Cu bằng dd acid sulfuric đặc nóng(dư) sau phản ứng thu đc 0,504 li khí SO2 và đ chứa 6,6g hh muối sulfat.tính thành phần khối lượng của Cu trong X là bao nhiêu %[/FONT]
[FONT=&quot]a.26,23 b.39,34 c.65,57 d.13,11 (trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]

Bài này có nhiều cách làm :)

[FONT=&quot]câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là[/FONT]
[FONT=&quot]a.Cu+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]b.Fe+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]c.Cu+HCl[/FONT]
[FONT=&quot]d.Cu+FeCl2[/FONT]
Cần đk j chăng :-/
 
H

hardyboywwe

M làm thử, so đáp án hen :)
Lưu ý 1 chút là Cr, Sn khi tác dụng vs axit và O2 magn 2 số oxi hóa khác nhau


[FONT=&quot][/FONT]
ghi đề sai chỗ m oxit

mO = 0,48g --> nO = 0,03 mol

Theo định luật bảo toàn điện tich

n(NO3-, muối) = n e kim loại nhường= 2nO nhận+ nHNO3 nhận= 0,06 + 0,09 = 0,15 mol

nHNO3 = 0,15 +0,03 = 0,18 mol

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]


Bài này có nhiều cách làm :)

[FONT=&quot]câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là[/FONT]
[FONT=&quot]a.Cu+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]b.Fe+FeCl3[/FONT]
[FONT=&quot]c.Cu+HCl[/FONT]
[FONT=&quot]d.Cu+FeCl2[/FONT]
Cần đk j chăng :-/
bạn làm được tất cả 5 câu,sai 3 câu,kết quả là 3/10 điểm
 
T

tranvanlinh123

hix.đọc cái cuối "bạn làm được tất cả 5 câu,sai 3 câu,kết quả là 3/10 điểm"
hết muốn nghĩ tới chuyện làm lun.:(
 
T

tranvanlinh123

câu 3.C sai vì Al pu HCl tỷ lệ 1:3
còn Cr pu HCl tỷ lệ 1:2

câu 5.nếu ko có dk thì C. D đều đúng.
còn ai giải thích tại sao C sai hoặc D sai thì giải thích rõ nhé! ko nói đáp án!

câu 6.Fe2O3

cau 7.A. 9,75 quy đổi về FeO và Fe2O3
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom