Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng

T

thanhlamhd95

mình nghĩ là đáp án B.
Al2O3 bị hòa tan trong NaOH còn CuO thì không.
Lọc bỏ chất rắn không tan thu lấy phần dung dịch sau đó sục khí CO2 vào sẽ có kết tủa keo trắng Al(OH)3. lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi ta sẽ thu dược Al2O3 với khối lượng không thay đổi so với ban đầu.
Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O
NaAlO2 + CO2 +2H2O -> NaHCO3 + Al(OH)3
2Al(OH)3 ->Al2O3 + 3H2O
 
Top Bottom