Đạo hàm cấp n của 1 số hàm số.

D

duynhan1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

 1. [TEX] y=\frac{1}{ax+b} [/TEX]
  • [TEX]y'= -1. a . ( ax+ b)^{-2} [/TEX]
  • [TEX]y" = -1. (-2) . a^2 . (ax+ b)^{-3} [/TEX]
  • [TEX]y^{(n)} = \frac{(-1)^n . n! .a^n }{(ax+b)^{n+1}}[/TEX]
 2. [TEX]y = sin x [/TEX]
  • [TEX]y'= cos x = sin ( x+ \frac{\pi}{2} ) [/TEX]
  • [TEX]y^{(n)} = sin ( x + \frac{n \pi}{2} ) [/TEX]
 3. [TEX]y = cos x [/TEX]
  • [TEX]y' = -sin (x) [/TEX]
  • [TEX]y" = - sin ( x + \frac{\pi}{2} )[/TEX]
  • [TEX]y^{(n)} = - sin {(x+ \frac{(n-1) \pi}{2} )} [/TEX]
 4. [TEX]y = \sqrt[k]{ax+b} [/TEX]
  • [tex]y= (ax+b)^{\frac{1}{k}} [/tex]
  • [TEX]y' = \frac1k . a . (ax+b)^{\frac1k-1}[/TEX]
  • [TEX]y"= \frac1k . ( \frac1k - 1) . a^2 . (ax+b)^{(\frac1k - 2)}[/TEX]
  • [TEX]y^{(n)} = \frac1k . ( \frac1k-1).. ( \frac1k-n+1) . a^n . (ax+b)^{\frac1k -n} [/TEX]
Mong các bạn đóng góp thêm!
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: hip2608
B

bonoxofut

 1. ...
 2. ...
 3. [TEX]\red y = cos x [/TEX]
  • [TEX]y' = -sin (x) [/TEX]
  • [TEX]y" = - sin ( x + \frac{\pi}{2} )[/TEX]
  • [TEX]y^{(n)} = - sin {(x+ \frac{(n-1) \pi}{2} )} [/TEX]
Cái số 3, thông thường anh sẽ nhớ là:
gif.latex


Cho nó giống với hàm sin(x).

Bổ sung thêm một dạng:

gif.latex
 
D

doigiaythuytinh

1. [TEX](x^m)^{(n )}=m(m-1)...(m-n+1).x^{m-n} \forall n \le m [/TEX]

2. [TEX](lnx)^{(n)} = \frac{(-1)^{(n-1)}(n-1)!}{x^n}[/TEX]

3. [TEX](a^x)^{(n)} = a^x.ln^na, a>0[/TEX]

4. [TEX](sinx)^{(n)} =sin(x+n\frac{\pi}{2})[/TEX]

5. [TEX](cosx)^{(n)} = cos(x+ n\frac{\pi}{2})[/TEX]

6. [TEX](ln\frac{a+bx}{a-bx})^{(n)} = (n-1)!b^n.(\frac{(-1)^{n-1}}{(a+bx)^n} + \frac{1}{(a-bx)^n})[/TEX]


* Công thức Lepnit: Nếu [TEX]u[/TEX] và [TEX]v[/TEX] là các hàm khả vi [TEX]n[/TEX] lần thì:

[TEX](uv)^{n} = \sum_{i=0}^n C_i^n. u^{(i)}.v^{(n-i)}[/TEX]


:|
 
Last edited by a moderator:
B

bonoxofut

4.[TEX]\red y = \sqrt[k]{ax+b} [/TEX]
 • [tex]y=\black{= (ax+b)^{\frac{1}{k}} [/tex]
Có lần em dùng CT này mà thầy em bảo 1 cái TXĐ là R còn 1 cái TXĐ là N* rồi bảo em sai. Anh cho em ý kiến với.

Theo định nghĩa thì hàm số luỹ thừa [tex]x^\alpha[/tex], với [tex]\alpha[/tex]không nguyên, chỉ xác định trên tập những số thực dương. Tuy vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mượn hàm này, tính đạo hàm xong, chúng ta sẽ chuyển ngược lại dạng căn thức.

Hoặc nếu em có thể nhẩm, thì nhẩm trực tiếp ra hàm căn thức cũng được, không cần phải chuyển sang bước trung gian, như vậy sẽ không bị trường hợp mất TXĐ.
 
L

lepanda

[tex] y = x^n \\ y^{(m)} = \frac{n!}{m!} x^{n-m} \forall m \le n[/tex] .
 
Last edited by a moderator:
L

luffy_95

cách nhẩm nhanh đạo hàm dạng
[TEX](\frac{ax+b}{cx+d})'=\frac{ad-bc}{(cx+d)^2}[/TEX]
 
C

cafekd

Mình góp một ít cho pic thêm chất lượng! ^^

Đạo hàm cấp n của các hàm số:

○ $(sinax)^{(n)} = a^n.sin(ax + n\frac{\pi}{2})$


○ $(cosax)^{(n)} = a^n.cos(ax + n\frac{\pi}{2})$


○ $\left\{\begin{matrix}
(x^m)^{(n)} = m(m-1)(m-2)...(m-n+1)x^{m-n}, (m>n)
\\ (x^m)^{(n)} = m!, (m = n)
\\ (x^m)^{(n)} = 0, (m < n)
\end{matrix}\right.$


○ Công thức Leibnitz:

• $(fg)^{(n)} = \sum_{k = 0}^{n}C_n^k f^{(k)}g^{(n-k)}$

• $(fg)^{(n+1)} = \sum_{k = 0}^{n}C_n^k f^{(k+1)}g^{(n-k)} + \sum_{k = 0}^{n}C_n^k f^{(n)}g^{(n-k+1)} = \sum_{k = 0}^{n}C_{n+1}^k f^{(k)}g^{(n+1-k)}$.
 
N

nguyenbahiep1

ai lam ho minh bai nay voi chieu thi roi @@
dao ham cap 100 cua 1 + x tren can 1-x

$y = \frac{1+x}{1-x} = - 1 - \frac{2}{x-1} \\ \\ y^{(100)} = - 2( \frac{1}{x-1})^{(100)}$

Ta có công thức sau , sử dụng quy nạp để chứng minh nhé

$(\frac{1}{x+a})^{(n)} = \frac{(-1)^n.n!}{(x+a)^{n+1}} \\ \\ \Rightarrow y^{(100)} = \frac{-2.(-1)^{100}.100!}{(x-1)^{101}} = \frac{-2.100!}{(x-1)^{101}}$
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom