Danh pháp các hợp chất hữu cơ: Hidrocacbon

K

kiuc1ngaymua

Do 2 cách đánh số đều cho ra tổng các locant giống nhau nên sẽ ưu tiên đánh số từ đầu gần nhóm methyl hơn, do m đứng trước p trong hệ chữ cái abc.
đọc 4 - metyl - 6 - (n-propyl)nonan mới là đúng


Có thể đọc tên nhóm thế theo thứ tự từ nhóm nhỏ đến nhóm lớn (nhóm nhỏ đọc trước,
nhóm lớn đọc sau, như nhóm metyl (CH3−, nhỏ), đọc trước, nhóm etyl (CH3-CH2−, lớn),
đọc sau; hoặc theo thứ tự vần a, b, c (vần a đọc trước, vần b đọc sau, như nhóm etyl đọc
trước, nhóm metyl đọc sau). Tuy đọc nhóm trước sau khác nhau nhưng sẽ viết ra cùng
một CTCT nên chấp nhận được.
.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
--- Yêu mọi người, tin vài người và không xúc phạm đến ai.---
 
Top Bottom