cùng giải nao!

T

trackie

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:D:)>-cho 8,12g oxit im loại M vào ống sứ đun nóng,dẫn khí CO đi chậm wa ống sứ để khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại. khí tạo thành trong phản ứng đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dd Ba(OH)2 thấy tạo thành 27,58g kết tủa trắng. cho toàn bộ lượng kim loại vừa thu được trên tác dụng hết với dd HCl thu được 2,352l khí(đktc). xác định M và công thức oxit của kim loại đó;)
 
4

4ever_lov3u

:D:)>-cho 8,12g oxit im loại M vào ống sứ đun nóng,dẫn khí CO đi chậm wa ống sứ để khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại. khí tạo thành trong phản ứng đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dd Ba(OH)2 thấy tạo thành 27,58g kết tủa trắng. cho toàn bộ lượng kim loại vừa thu được trên tác dụng hết với dd HCl thu được 2,352l khí(đktc). xác định M và công thức oxit của kim loại đó;)
Hình như bạn post nhầm mục rồi bạn ơi. Bạn post lại vào mục hợp chất vô cơ đi để mọi người giúp bạn chứ để ở mục Hidrocacbon ( cái này HKII lớp 9 mới học nên mọi người không chú ý lắm).
 
P

pepr0kute1996

:D:)>-cho 8,12g oxit im loại M vào ống sứ đun nóng,dẫn khí CO đi chậm wa ống sứ để khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại. khí tạo thành trong phản ứng đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dd Ba(OH)2 thấy tạo thành 27,58g kết tủa trắng. cho toàn bộ lượng kim loại vừa thu được trên tác dụng hết với dd HCl thu được 2,352l khí(đktc). xác định M và công thức oxit của kim loại đó;)
[TEX]M_xO_y + yCO \to\ xM + yCO_2[/TEX]
a____________ay______ax____ay
[TEX]CO_2 + Ba(OH)_2 \to\ BaCO_3 + H_2O[/TEX]
ay________________________ay
ay = 0,14 mol
[TEX]2M + 2nHCl \to\ 2MCl_n + nH_2[/TEX]
ax__________________________axn/2
axn/2 = 0,105 => ax = 0,21/n (*)
Ta có: Mxa + 16ya = 8,12
=> Mxa = 8,12 - 16*0,14 => Mxa = 5,88 => xa = 5,88/M (*)(*)
Từ (*),(*)(*) => 0,21/n = 5,88/M => 0,21M = 5,88n
Vậy n=2, M=56 => M là Fe
[TEX]\frac {{xa}}{{ya}} =\frac {x}{y} = \frac{{0,105}}{{0,14}} = \frac {3}{4}[/TEX]
Ct: [TEX]Fe_3O_4[/TEX]
 
Top Bottom