Cũng cố kiến thức kĩ thuật di truyền.

T

tuekha_dtn

H

hocmai.sinhhoc

Câu hỏi:
a, trong kĩ thuật di truyền, việc lựa chọn Vecto plasmit cần quan tâm đến những đăc điểm nào.
b, phân tích cơ sở khoa học của tạo giông thưc vật băng nuôi cấy hạt phấn.
Trả lời:
Chào em!
a. Trong kĩ thuật di truyền, ciệc lựa chọn Vecto Plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm sau:
- Có kích thước ngắn
- Có mang một số gen (dấu chuẩn ) giúp nhận biết dòng tái tổ hợp đặc hiệu
- Có điểm khởi đầu tái bản cho phép plasmit tái bản trong thể nhận.
- Có điểm cắt của enzym giới hạn
- Thể nhận phải có bộ máy di truyền phù hợp với vecto.
b. Phân tích cơ sở khoa học của tạo giông thưc vật băng nuôi cấy hạt phấn.
+ Mỗi giao tử (hạt phấn) đều có số lượng NST là n nhưng lại không giống nhau về kiểu gen. VD: kiểu gen AaBb cho 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab.
+ Mỗi giao tử mang tổ hợp gen của bố mẹ rất khác nhau do biến dị tổ hợp. Vì thế, khi nuôi trong môi trường nhân tạo, chúng sẽ mọc thành các dòng đơn bội có kiểu hình rất khác nhau.
+ Thể đơn bội của cây phản ánh đầy đủ các gen của cây.
Tất cả các gen lặn, trong đó các gen lặn quý cũng biểu hiện ra kiểu hình.
Moãi giao töû (ht phn) ñeàu coù soá löôïng NST laø n nhöng laïi khoâng gioáng n
 
Top Bottom