CTCT của X?

T

thanhlan9

0,2 mol X tác dụng với 0,6 mol AgNO3/NH3 được 0,4 mol Ag
Ta có X là andehit đơn chức [TEX]\Rightarrow[/TEX] z=1
Ta có Mx=68 [TEX]\Rightarrow[/TEX] 12x+y=52. Chọn x=4,y=4
Ta thấy nAgNO3 p/ư tạo Ag=0,4<nAgNO3 bd=0,6 [TEX]\Rightarrow[/TEX] X có liên kết ba đầu mạch
[TEX]\Rightarrow CTCT X: CH \equiv C-CH_2-CHO[/TEX]
 
Top Bottom