$\color{blue}{\fbox{NHÂN VẬT-SỰ KIỆN}\bigstar\text{Tổng hợp lịch sử}\bigstar}$

Thảo luận trong 'THPT và đề thi THPT Quốc Gia' bắt đầu bởi woonopro, 24 Tháng ba 2014.

Lượt xem: 6,336

 1. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Đổng Công làm tam lão (1) ở Tân Thành đón Hán Vương lại và nói về việc Nghĩa Đế đã chết.Hán Vương nghe vậy xắn tay (2) khóc rống lên.Bái Công bèn báo tan Nghĩa Đế.Sau khi than khóc ba ngày Hán Vương cho sứ giả báo với chư hầu: “Cả thiên hạ cùng nhau lập Nghĩa Đế,quay đầu về hướng bắc mà thờ.Thế mà nay Hạng Vũ đuổi rồi giết Nghĩa Đế ở Giang Nam, đó là tội phản nghịch,vô đạo ! Quả nhân thân hành báo tan Nghĩa Đế.” .Chư hầu đề mặc đồ trắng,Hán Vương đem tất cả quân ở Quan Trung ,tập hợp tất cả binh sĩ Hà Nam ,Hà Đông,Hà Nội, đi xuống phía nam xuôi dòng sông Giang,sông Hán,nguyện cùng các vị vương của chư hầu đánh quân Sở để giết Nghĩa Đế(3) .

  Lúc bấy giờ,Hán Vương đang đem quân về hướng bắc đánh Điền Vinh ở Tề, đánh nhau ở thành Dương. Điền Vinh thua bỏ chạy đến Bình Nguyên,dân Binh Nguyên giết Điền Vinh,dân Tề đầu hàng Sở .Sở nhân đấy đốt thành quách,trói,cầm tù,con trai con gái Tề.Dân Tề làm phản,em Điền Vinh là Hoàng lập con của Vinh là Quảng làm vua Tể.Tề vương phản lại nước Sở ở Thành Dương,Hạng Vũ tuy đã nghe quân Hán đi về hướng đông,nhưng vì mãi bận về việc đánh Tề,cho nên muốn đánh xong quân Tề rồi mới đánh quân Hán.Nhân cơ hội ấy Hán Vương thúc ép quân năm nước chư hầu vào Bành Thành.

  .........................

  1.Đời Hán mỗi làng có một tam lão cứ trong số thân hào trên 50 tuổi có đạo đức và tài năng nhất để làm người cố vấn của làng.

  2.Một cách biểu lộ tang lễ.

  3.Lưu Bang lợi dụng cơ hội này hiệu triệu chư hầu đánh Hạng Vũ.
   
 2. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  CAO TỔ BẢN KỶ (tiếp theo)

  Hạng Vũ nghe tin , đem quân rời bỏ đất Tề, đi qua đất Lỗ,ra khỏi Hồ Lăng, đến huyện Tiêu đánh nhau một trận lớn với quân Hán ở phía đông Linh Bích,thuộc Bành Thành,trên sông Tuy Thủy,phá tan quân Hán.Quân Hán bị giết nhiều,dòng sông Tuy Thủy bị nghẽn lại không chảy được.Hạng Vũ bèn bắt cha,và vợ Hán Vương ở đất Bái, đem theo trong quân để làm con tin.Lúc bấy giờ chư hầu thấy Sở mạnh,Hán thua trận ,nên đành bỏ Hán mà theo Sở .Tắc Vương là Hân bỏ trốn vào đất Sở (1) người anh của Lữ Hậu là Chu Lữ Hầu làm tướng của Hán Vương đóng quân ở Hà Ấp,Hán Vương đến đấy ,dần dần tập hợp binh sĩ, đóng quân ở đất Đường.Hán Vương liền đem binh về phía tây, đi qua đất Lương đến đất Ngu,sai Tùy Hà làm vết giả đến gặp Cửu Giang Vương là Kình Bố và nói:

  -Nếu ông có thể khiến Kình Bố đem quân phản lại Quân Sở thì Hạng Vũ thế nào cũng phải dừng lại đánh Bố.Nếu ta cầm chân hắn được vài tháng thì thế nào cũng lấy được thiên hạ.

  Tuỳ Hà đến nói với Cửu Giang Vương Kình Bố.Quả nhiên Kinh Bố phản lại quân Sở .Sở sai Long Quân đem quân đến đánh Bố.

  Sau khi bị thua trận ở Bành Thành,Hán Vương đem quân về hướng tây,sai người tìm gia quyến thì đều trốn hết không tìm được,vì sau chỉ được một mình Hiếu Huệ (2).Tháng 6 ,Hán Vương lập Hiếu Huệ làm thái tử, đại xá các tội nhân,.Hán Vương sai thái tử giữ thành Lịch Dương,con cái chư hầu ở Quan Trung đều tụ hợp ở Lịch Dương để hộ vệ cho Hiếu Huệ.

  ........................

  1.Trước khi đầu hàng Hán.

  2.Tức là Huệ Đế người kế tiếp Lưu Bang làm vua.

  .......................
   
 3. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Hán Vương dẫn nước vào làm ngập Phế Khâu,Phế Khâu đầu hàng,Chương Hàm tự sát.Hán Vương đổi tên Phế Khâu làm Hòe Lý.Hán Vương sai quan lo việc tế tự làm lễ tấ trời đất bốn phương,thượng đế,núi sông tùy theo thời tiết.Hán Vương lấy lính ở Quan Trung để giữ biên giới.Lúc bất giờ Cửu Giang Vương Kình Bố đang đánh nhau với Long Thư không thắng,Kình Bố cùng Tùy Hà đi đường tắt theo Hán Vương.Hán Dương dần dần tập hợp binh sĩ cùng các tướng và quân sĩ của Quan Trung đưa thêm ra,do đó thế lực rất mạnh ở Huỳnh Dương, đánh bại quân Sở ở miền giữa đất Kinh và đất Sách.

  Năm thứ ba (204 trước công nguyên)Nguỵ Vương Báo xin về nhà để thăm cha mẹ bị bệnh;Khi Báo về đến nhà,liền chọn bến sông Hà theo Sở làm phản,Hán Vương sai Lịch Sinh khuyên Báo ,Báo không nghe.Hán Vương sai tướng quân Hàn Tín phá tan quân Báo,bắt cầm tù,sau đó bình định được đất Ngụy, đặt ba quận là Hà Đông ,Thái Nguyên,Thượng Đảng.Hán Vương bèn sai Trương Nhĩ cùng Hàn Tín đem quân về hướng đông lấy Tỉnh Hình , đánh quân Triệu,chém Trần Dư và vua Triệu là Yết.Năm sau,Hán Vương lập Trương Nhĩ làm Triệu Vương.Hán Vương đóng quân ở Huỳnh Dương,phía nam xây đường ống ra đến Hoàng Hà để lấy thóc ở Ngao Thương,chống nhau với Hạng Vũ hơn một năm.Hạng Vũ mấy lần đưa quân cướp đường ống của Hán,quân Hán thiếu lương thực,Hạng Vũ vây quân Hán.Hán Vương xin giảng hoà và cắt đất từ Huỳnh Dương, đến phía tây cho Hán,nhưng Hạng Vương không nghe.Hán Vương lo sợ,bèn dùng kế của Trần Bình,cho Trần Bình bốn vạn cân vàng để ly gián vua tôi Sở.Do đó Hạng Vũ nghi ngờ Á Phụ Phạm Tăng.Lúc bấy giờ,Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ lấy Huỳnh Dương nhưng khi thấy mình bị ngờ vực bèn nổi giận,cáo bệnh,xin được mang hài cốt về nhà làm một người lính.Khi chưa về đến Bành Thành thì chết.Quân Hán bị cắt đứt đường lương thực đang đêm cho hơn hai nghìn người con gái mặc áo giáp đi ra cửa phía đông..Quân Sở bèn bốn phía đánh úp vào.Tướng quân Kỷ Tín ngồi trên xe ngựa của nhà vua giả làm Hán Vương để lừa quân Sở.Quân Sở đều hô : “vạn tuế !” chạy đến phía đông thành để xem.Nhờ vậy,Hán Vương thoát ra cửa tây với vài chục quân kỵ và bỏ trốn.Hán Vương sai ngự sử đại phu Chu Hà,Ngụy Báo và Tung Công giữ Huỳnh Dương.Các tướng và binh sĩ không đi theo được đều ở lại trong thành.Chu bàn với Tung Công:

  -Khó lòng mà giữ thành với một ông vua làm phản.

  Bèn giết Ngụy Báo (1).Sau khi ra khỏi Huỳnh Dương,Hán Vương vào Quan Trung,tập hợp quân,lại định đi về hướng đông.Viên Sinh nói với Hán Vương:

  -Hán và Sở đánh nhau ở Huỳnh Dương đã mấy năm,quân Hán thường bị nguy khốn.Xin đại vương đi ra cửa Vũ Quan,thế nào Hạng Vũ cũng đem binh về hướng nam. Đại Vương cứ giữ thành cho chắc để Huỳnh Dương và Thành Cao được nghỉ ngơi một chút. Đại Vương sai bọn Hàn Tín bình định Hà Bắc,lấy đất Triệu ,liên kết với các vua Yên Và Tề rồi sau sẽ quay lại cứu Huỳnh Dương cũng chưa muộn.Làm như thế thì quân Sở sẽ chống chọi ở nhiều mặt mà quân Hán được nghỉ ngơi.Sau đó ta lại đánh thì thế nào cũng phá được Sở.

  .....................

  1. Đoạn trên nói Báo phản lại Hán Vương.

  ..................

  Hán Vương nghe theo kế ấy,cho quân đi ra ở giữa miền Uyển và Diệp ,cùng Kình Bố tập hợp quân sĩ.Quả nhiên Hạng Vũ nghe tin Hán Vương đã ở Uyển,liền đem binh xuống phía nam.Quân Hán giữ vững thành trì không đánh nhau với Sở.Lúc bấy giờ Bành Việt đã vượt qua sông Tuy thủy đánh nhau với Hạng Thanh,Tiết Côn lấy Hạ Bì.Bành Việt phá tan quân Sở.Hạng Vũ lại đem binh về hướng đông đánh Bành Việt.Hán Vương cũng đem quân về hướng bắc đánh đóng quân ở Thành Cao,lại đem binh về hướng tây lấy Huỳnh Dương,giết Chu Hà,Tung Công,cầm tù Hàn Vương Tín ,bao vây Thành Cao.Hán Vương chạy trốn một mình cùng Đặng Công ngồi một xe theo cửa ngọc môn ra khỏi Thành Cao chạy lên phía bắc vượt Hoàng Hà,chạy nhanh đến Tu Vũ ngủ đêm ở đấy,tự xưng là sứ giả.Sáng sớm ruổi ngựa vào thành Trương Nhĩ ,Hàn Tín,cướp quân của hai người, đoạn sai Trương Nhĩ, đi về phía bắc thu thập thêm quân ở Triệu,sai Hàn Tín đi về hướng đông đánh Tề.

  Sau khi đã nắm được quân của Hàn Tín,uy thế của Hán Vương lại mạnh,Hán Vương đem quân đến Hà Nam ở phía nam thành Tiêu Vũ,Vũ cho quân ăn no và muốn đánh nữa.Nhưng Trịnh Trung làm lang trung can Hán Vương,khuyên cứ đắp thành cho cao, đào hào cho sâu,chứ đừng đánh nhau với quân Sở .Hán Vương nghe lời.Hán Vương sai Lư Quán và Lưu Giả đem hai vạn quân và vài trăm quân kỵ vượt bến Bạch Mã,vào đất Sở cùng với Bành Việt đánh phá quân Sở ở phía tây đất Yên , đất Quách,rồi lại lấy hơn mười thành đất Lương.

  Hoài Âm Hầu Hàn Tín đã được lệnh đi về hướng đông nhưng chưa vượt qua sông ở Bình Nguyên thì Hán Vương đã sai Lịch Sinh làm sứ giả đến nói với vua Tề là Đình Quảng,nên Quảng phản lại Sở,hoà với Hán để cùng đánh Hạng Vũ.Hàn Tín dùng kế của Khoái Thông đánh úp và phá quân Tề.Vua Tề bỏ Lịch Sinh vào vạc và nấu rồi bỏ chạy về hướng đông ở Cao Mật.Hạng Vũ nghe nói Hàn Tín đem quân của Hà Bắc , đã phá quân nước Tề và nước Triệu ,lại muốn đánh quân Sở bèn sai Long Thư và Chu Lan đến đánh Hàn Tín cùng với tướng kỵ binh là Quán Anh đánh phá quân Sở ,giết Long Thư,vua Tề là Điền Quảng bỏ chạy về với Bành Việt .Lúc bấy giờ cầm quân ở đất Lương,qua lại làm khổ vua Sở,cắt đứt lương thực của quân Sở .
   
 4. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Năm thứ tư (203 trước công nguyên) Hạng Vũ nói với Hải Xuân Hầu và đại tư mã Tào Cữu:

  -Hãy giữ gìn Thành Cao cẩn thận ! Nếu quân Hán đến khiêu chiến thì đừng đánh nhau với chúng.Miễn làm sao cho chúng đừng tiến quân về hướng đông là được.Trong mười lăm ngày thế nào ta cũng bình định được đất Lương,sau đó sẽ quay lại với tướng quân .

  Hạng Vũ bèn lên đường đánh các thành Trần Lưu ,Ngoại Hoàng,lấy mấy thành này.Quả nhiên mấy lần quân Hán đến khiêu chiến nhưng quân Sở vẫn không ra.Quân Hán cho người mắng nhiếc năm sáu ngày. Đại Tư Mã nổi giận cho binh vượt sông Tự Thủy,quân sĩ ra giữa sông thì bị quân Hán đánh úp.Quân Hán phá tan quân Sở,lấy được tất cả ngọc vàng,châu báu của nước Sở. Đại Tư Mã là Cữu và trương sử là Hán đều tự đâm cổ chết trên sông Tự Thủy.

  Hạng Vũ đến Túy Dương ,nghe tin quân Hải Xuân Hầu đã bị thua,liền đem quân trở về.Lúc bấy giờ quân Hán đang vây Chung Ly muội (1) ở phía đông Huỳnh Dương,thấy Hạng Vũ đến, đều bỏ chạy vào nơi hiểm trở.Sau khi phá được quân Tề,Hàn Tín cho người đến nói với Hán Vương:

  -Biên giới của Tề giáp với Sở,nước Tề là nước gian trá,nếu tôi không tạm làm vua thì sợ không dẹp yên nước Tề được.

  Hán Vương muốn đánh Hàn Tín,Lưu Hầu Trương Lương nói:

  -Không bằng nhân dịp này lập ông ta làm vương để cho ông ta giữ đất Tề.

  Hán Vương bèn giao ấn cho Trương Lương,phong Hàn Tín làm Tề Vương.Hạng Vũ nghe tin quân Long Thư bị phá thì sợ hải,sai Vũ Thiệp,người Vu Thai đến thuyết phục Hàn Tín,nhưng Hàn Tín không nghe.
   
 5. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Sở và Hàn mấy lần giằng co chưa ai hơn ai,những người mạnh khỏe thì khổ vì đi lính,những người già yếu thì mệt vì việc vận chuyển lương thực.Hán Vương và Hạng Vũ gặp nhau ở Quảng Vũ nói chuyện.Hạng Vũ muốn một mình khiêu chiến với Hán Vương.Hán Vương kể tội Hạng Vũ:

  -Lúc đầu ta cùng ngươi đều theo lệnh của Hoài Vương: “Ai vào Quan Trung trước thì được làm vương”.Nhà ngươi bội ước ,phong ta làm vương ở đất Thục và đất Hán, đó là một cái tội.Nhà ngươi giả mệnh lệnh của vua ,giết Khanh Tử Quán Quân và tự tôn mình lên,, đó là hai tội.Sau khi cứu Triệu, đáng lý nhà ngươi phải quay về báo với nhà vua,nhưng lại

  ....................

  1.Tướng của Hạng Vũ.

  ....................

  chuyên quyền ép quân chư hầu vào Quan Trung , đó là ba tội..Hoài Vương có ba ước: “Vào đất Tần không được làm việc hung bạo,cướp bóc ,nhưng nhà ngươi đốt cháy cung thất nhà Tần, đào mả Tần Thủy Hoàng,thu của cải của Tần, đó là bốn tội.Nhà ngươi lại giết vua Tần đả đầu hàng là Tử Anh, đó là năm tội.Lừa dối,chôn sống hai mươi vạn con em Tần ở Tân An,trái lại phong tướng Tần làm vương, đó là sáu tội.Phong các tướng của ngươi làm vương ở những nơi đất tốt còn đày đuổi chủ củ khiến bọn bàt tôi ở dưới tranh nhau làm phản, đó là bảy tội.Nhà ngươi đuổi Nghĩa Đế ra khỏi Bành Thành để đặt đô của mình ở đấy,chiếm đoạt đất của Hàn Vương ,thôn tính đất Lương, đất Sở ,dành cho mình nhiều đất, đó là tám tội.Nhà ngươi sai người giết ngầm Nghĩa Đế ở Giang Nam, đó là chín tội.Phàm làm tôi mà giết vua,giết những người đầu hàng,cai trị không công bình,không giữ lời giao ước của vua thì thiên hạ không thể nào tha tội phản nghịch vô đạo, đó là mười tội.Nay ta cầm nghĩa binh cùng chư hầu giết bọn tàn ác và giặc cướp,ta sẽ sai bọn tội phạm bị hình phạt giết nhà ngươi chứ hơi đâu mà giao chiến với nhà ngươi !

  Hạng Vũ cả giận ngầm bắn trúng Hán Vương.Hán Vương bị thương ở bụng,nhưng lại sờ vào ngón chân mà nói:

  -Thằng giặc bắn trúng ngón chân tao rồi(1).
   
 6. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest


  Hán Vương bị thương,nằm.Trương Lương ép nài Hán Vương cố gắng dậy đi ủy lạo quân sĩ để quân sĩ an lòng đừng cho quân Sở thừa cơ đánh thắng Hán.Hán Vương đi ra trước hàng quân,bệnh càng nặng

  ..................

  1.Điều này chứng tỏ Lưu Bang hết sức nhanh trí.

  .................

  thêm,Hán Vương bèn ruổi ngựa vào Thành Cao.Khi khỏi bệnh,Hán Vương đi về hướng tây vào Quan Trung đến đất Lương Dương thăm hỏi các phụ lão, đặt tiệc rượu,bêu đầu Tắc Vương trước kia là Hân ở chợ Lịch Dương,lư ở lại đấy bốn ngày rồi lại trở về trong quân, đóng ở Quảng Vũ.Binh sĩ ở Quan Trung càng ra theo Hán Vương.

  Lúc bấy giờ Bành Việt cầm quân ở đất Lương,luôn qua lại làm quân Sở khổ cực,cắt đứt lương thực của quân Sở; Điền Hoành đến theo Bành Việt.Hạng Vũ mấy lần đánh bọn Bành Việt thì Tề Vương là Hàn Tín lại tiến quân đánh Sở.Hạng Vũ sợ,cùng Hán Vương giao ước chia khoảng giữa thiên hạ,cắt đất từ Hồng Câu về phía tây là của Hán,từ Hồng Câu về phía đông là của Sở .Hạng Vương trả lại cha và vợ Hán Vương.Trong quân đều tung hô vạn tuế.Sau đó hai bên trở về và từ biệt ra đi mỗi người một phía:Hạng Vũ từ giả đem quân về phía đông .
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->