Toán CM đẳng thức

Trần Lê Đô

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng ba 2017
18
4
6
20
TP Biên Hoà - Đồng Nai
1.Cho [tex]2x^{3}=3y^{3}=4z^{3}[/tex].CMR: [tex]\frac{\sqrt{2x^{2}+3y^{2}+4z^{2}}}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{4}}=1[/tex]
Đặt [tex]2x^{3}= 3y^{3}=4z^{3}[/tex] = k
[tex]\Rightarrow[/tex] 2=[tex]\frac{k}{x^{3}}[/tex] ; 3=[tex]\frac{k}{y^{3}}[/tex] ; 4= [tex]\frac{k}{z^{3}}[/tex]
Đến đây thì bn thay số vào tính thôi
 
Top Bottom